'We pleiten voor een nieuwe manier van werken die de lokale, regionale en nationale autoriteiten meer inspraak geeft in de beleidsvorming van de EU'. Dat verklaarde de Taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden dinsdag jl. bij de presentatie van zijn eindverslag.

EU-commissaris Frans Timmermans stelde begin dit jaar de taskforce in. Het Comité van de Regio's is hierin vertegenwoordigd. Een delegatie van het IPO en de VNG leverde de taskforce een bijdrage met daarin de inzet van de Nederlandse decentrale overheden. (Zie onderaan dit bericht voor de volledige tekst). Wethouder Rob Jonkman (Opsterland) leidde het traject vanuit de VNG.

Bijdrage IPO en VNG 

'Europees wat moet, maar decentraal wat kan.' De VNG en het IPO pleiten in hun bijdrage voor een EU die zich richt op de hoofdlijnen en ruimte geeft aan lokaal maatwerk. Daarvoor is een goede interbestuurlijke dialoog belangrijk.

We doen de volgende aanbvelingen:

  • Onderzoek hoe capaciteit, wederzijds vertrouwen en erkenning tussen overheidsniveaus versterkt kan worden. Het kenniscentrum Europa decentraal is een goed voorbeeld van gezamenlijke capaciteitsversterking door Rijk en koepels in kennis over toepassing van EU-regels bij decentrale overheden.
  • De Europese Commissie moet meer in dialoog treden met de nationale en decentrale overheden over de onderlinge beleidsagenda's, rolverdeling en knelpunten.
  • Decentrale overheden willen vooral een voortzetting en versterking zien van de bestaande interbestuurlijke samenwerking en de agenda van de Europese Commissie voor een betere regelgeving. Initiatieven als het REFIT-platform en de Europese Stedelijke Agenda moeten worden voortgezet.

Eindverslag Taskforce

De aanbevelingen van de VNG en het IPO sluiten aan op de ideeën uit het eindverslag van de taskforce en ander goede initiatieven. Veel ideeën zijn erop gericht dat alle overheidslagen elkaar eerder informeren en beter samenwerken. Dit vergroot het onderlinge vertrouwen en het draagvlak voor Europese regelgeving. Betere samenwerking vergt vooral een betere toepassing van de bestaande mogelijkheden die de EU biedt. 

Vervolg

De Europese Commissie reageert dit najaar op de bevindingen van de taskforce. De VNG en het IPO trekken zoveel mogelijk op met het Rijk om onze punten gerealiseerd te krijgen.

Meer informatie