Zeven regio’s gingen aan de slag met het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie om te komen tot een energieneutrale regio in 2050. Op de slotbijeenkomst lieten de regio’s zien waar ze staan, wat ze tegenkwamen onderweg, waar ze naar toe willen en welke hobbels er genomen moeten worden.

De belangrijkste boodschap: ‘Neem de tijd, wacht niet tot morgen en denk niet dat het binnen een paar jaar gefikst is.’

Werkwijze regio's

  • Ruim een jaar geleden, in mei 2016, werd op initiatief van de VNG de Green Deal Regionale Energiestrategieën ondertekend door het Rijk, de koepels en de zeven pilotregio’s. Vijf van de zeven regio’s kregen naast ondersteuning op kennis, expertise en netwerk, een jaar lang een programmamanager.
  • De afgelopen periode werden de pilotregio’s ondersteund met ateliers, bijeenkomsten, kennisdelingsprogramma en de inzet van expertise. In de regio’s waar al een samenwerkingsverband lag, kon snel worden overgeschakeld op het verkennen van de opgave en het verankeren van afspraken en doelstellingen. Andere regio’s namen de tijd om de samenwerking goed in te richten.
  • De regio is geen formele bestuurslaag, maar bestaat uit gemeenten, provincie, waterschappen, ondernemers, energiebedrijven en bewoners. Samen is de opgave verkend en werden scenario’s voor de inpassing en de uitvoering van de energietransitie opgesteld. Deze scenario’s worden nu verder uitgewerkt in afspraken met bedrijven en uitvoeringsprogramma’s met mede overheden. De bestuurlijke borging van de afspraken is daarbij van groot belang en zal de komende maanden veel aandacht krijgen in de regio’s.

Geleerde lessen

Tijdens deze bijeenkomst hebben de regio’s laten zien waar ze staan en hoe ze daar zijn gekomen. Maar vooral gingen dealpartijen uitgebreid in op de geleerde lessen. Soms een open deur, maar soms ook specifiek voor deze transitie. Een voorbeeld daarvan is de must om afspraken te verankeren, omdat het hier om een transitieopgave gaat die verder gaat dan een raadsperiode.

Daarbij moet de energiestrategie open staan voor nieuwe initiatieven en partijen. Zowel het Rijk als de koepels zijn enthousiast over deze regionale aanpak en zien graag dit terug in een nationaal programma.

Vijf aanbevelingen

Op de slotbijeenkomst kwamen tijdens de gesprekken de volgende aanbevelingen naar voren:

  1. Organiseer samenwerking op gebiedsgerichte en sectorale aanpak
  2. Planning en wetgeving uitfaseren fossiel
  3. Gezamenlijke communicatie mijlpalen
  4. Eenduidige definities, kengetallen, data en tools monitoring
  5. Toeleiding naar kapitaal nationaal organiseren

Meer informatie