Bij de uitvoering van de wettelijke re-integratietaak maken overheidswerkgevers deel uit van de keten ‘werk en inkomen’, waar ook het UWV bij hoort. Voor alle partijen moet duidelijk zijn wie welke taken heeft en dat deze op elkaar worden afgestemd. De werkwijzer is bedoeld om daaraan een bijdrage te leveren.

Overheidswerkgevers, waaronder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Eigenrisicodrager zijn voor de WW, betekent dat het UWV de WW-uitkeringen toekent aan werkloze overheidswerknemers en dat het UWV de uitgekeerde brutobedragen (verhoogd met de werkgeverspremies) vervolgens in rekening brengt bij de betreffende overheidswerkgevers. Overheidswerkgevers zijn op grond van artikel 72a van de WW verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze (ex-)werknemers.

Werkwijzer

Bij de uitvoering van de wettelijke re-integratietaak maken de overheidswerkgevers deel uit van de keten ‘werk en inkomen’ waar ook het UWV deel van uitmaakt. Om die keten zo optimaal mogelijk te laten functioneren, is het van belang dat voor alle betrokken partijen duidelijk is wie welke taken heeft en dat ieders activiteiten zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Bijgaande werkwijzer is bedoeld om daaraan een bijdrage te leveren en bevat praktische informatie voor overheidswerkgevers. Het bevat onder andere wie overheidswerkgevers en overheidswerknemers zijn voor de Werkloosheidswet.

Vragen

Voor vragen over de werkwijzer kunt u een e-mail sturen naar de Servicedesk Eigenrisicodragers WW (erdww@uwv.nl) of een bericht plaatsen op het werkgeversportaal van het UWV

Meer informatie