Het kabinet heeft de eerste jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage biedt inzicht in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en geeft informatie over de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten. 

Uit de rapportage komt naar voren dat de uitwerking van de aanbevelingen zich nog in verschillende fasen bevindt. Daar waar nodig worden wetswijzigingen voorbereid. Ook zijn er voorstellen die mee konden lopen op al ingezette trajecten. 

Direct in uitvoering

Sommige aanbevelingen konden het afgelopen jaar direct worden uitgevoerd. Zo worden sinds het begin van 2021 op vrijwillige basis contactgegevens van personen geregistreerd die zich in de Basisregistratie Personen als niet-ingezetene inschrijven. Hierdoor is het onder meer mogelijk om een grote groep arbeidsmigranten een oproep tot vaccinatie toe te sturen.

Langdurige samenwerking

Het kabinet constateert dat verbetering van de positie van arbeidsmigranten niet van de ene dag op de andere is gerealiseerd. Deze jaarrapportage laat duidelijk zien dat de problematiek rondom arbeidsmigratie weerbarstig is en dat langdurige samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is én blijft.

Meer informatie