De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (IJenV) luiden de noodklok over de jeugdbeschermingsketen en de staat van de gecertificeerde instellingen (GI’s). Een aantal kritische signalen herkennen we.

We willen daarom samen met het Rijk en de instellingen aan de slag om de hulp aan deze kwetsbare groep kinderen snel te verbeteren en jeugdbeschermers in hun vak te steunen.

Veel gemeenten kampen al lange tijd met enorme tekorten in de jeugdzorg. De decentralisaties gingen gepaard met een forse bezuiniging en een onvoorziene  toename van het aantal jongeren die jeugdzorg nodig heeft zijn hier debet aan. Ook in de eerste helft van 2019 is dit aantal weer verder toegenomen. Dit vraagt om een een structurele financiële oplossing. Daarmee ontbreken nu de juiste randvoorwaarden voor een goed werkend stelsel. 

Gezamenlijke aanpak nodig

We herkennen de signalen van de inspecties rondom de wachtlijsten in de hele jeugdbeschermingsketen, het verloop van personeel en de hoge werkdruk van jeugdbeschermers. Het mag niet zo zijn dat kinderen met zware problemen op wachtlijsten terecht komen en dat professionals onvoldoende tijd hebben om deze kinderen goed te begeleiden. Alle partijen zullen hard aan de slag moeten om dit te verbeteren. Daarom willen we samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gecertificeerde instellingen op zoek naar oplossingen voor de meest acute problemen.

De beschikbaarheid van jeugdhulp

De inspecties kaarten het probleem aan dat door jeugdbeschermers ingezette jeugdhulp niet altijd tijdig beschikbaar is. Hierbij geven ze aan dat gemeenten te vaak de door de jeugdbeschermer ingezette hulp ter discussie stellen. Geen enkele gemeente is hierop bevraagd. We zien dit als een gemiste kans, omdat er in veel gemeenten al wel goede afspraken zijn gemaakt met GI’s over de inzet van passende hulp.

Regionale aanpak

In de afgelopen jaren zijn er al grote stappen door gemeenten en gecertificeerde instellingen gezet om de samenwerking te verbeteren. Om de samenwerking meer vorm te geven hebben de gemeenten 14 jeugdhulpregio’s gevraagd om als accounthoudende regio op te treden voor een van de GI’s. Regio's gaan in gesprek met de GI’s om samen te onderzoeken waar de knelpunten zitten. Dit moet zorgen voor een goed beeld per regio, zodat kan worden bepaald wat daar moet gebeuren.

De samenwerking in de keten kan eenvoudiger

De inspecties geven terecht aan dat de samenwerking in de jeugdbescherming tussen Veilig Thuis, Gecertificeerde instelling en de Raad voor de Kinderbescherming moet worden verbeterd. Nu staan kinderen te vaak bij de verschillende instanties op wachtlijsten en moeten gezinnen elke keer opnieuw hun verhaal doen. Dit vraagt om het in elkaar schuiven van taken en rollen van de verschillende instanties. Dit moet op landelijk niveau geregeld worden waarbij het ministerie het voortouw moet nemen. Hier denken we graag over mee.

Meer informatie