Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft de Kamerbrief 'Stand van zaken Participatiewet in balans' verstuurd. We zijn positief over het uitgangspunt: de Participatiewet is eenvoudiger en uitlegbaar voor inwoners, gemeenten en de professional en gaat uit van vertrouwen.

Werk maken van structurele verbeteringen

Maar het is een gemiste kans dat we nog niet samen zijn gestart met het werk maken van structurele verbeteringen van de bestaanszekerheid van huishoudens en de daadwerkelijke vervolgstappen hierop (spoor 2).

Invulling herziening lange termijn ontbreekt

Wat we samen op de korte termijn gaan oppakken met betrekking tot de wetswijziging moet passend zijn bij de lange termijn en in één keer goed zijn, oftewel duidelijkheid voor inwoners en minder een beroep doen op implementatiecapaciteit van gemeenten. 

Er zijn grotere wijzigingen nodig om meer impact te hebben voor inwoners. Ook hier verwijst de minister naar dat ze dit wil gaan doen, maar het plan is nog niet in zicht. We vragen om hier snel meer aandacht aan te besteden.  

De VNG, Divosa en andere belangenorganisaties willen op tijd betrokken worden bij de verdere vormgeving omtrent de structurele verbeteringen.

Goede eerste stap, toetsen op uitvoerbaarheid 

Wij begrijpen de noodzaak die er is om ervoor te zorgen dat er komend voorjaar een wetsvoorstel aan de Raad van State en de Tweede Kamer kan worden aangeboden, zodat inwoners bijvoorbeeld bijstand met terugwerkende kracht kunnen aanvragen en de bijverdiengrenzen vereenvoudigen zoals gevraagd door gemeenten.  

Verzwaring voor de professional

Naast deze vooruitstrevende ontwikkelingen zien wij echter ook enkele aandachtspunten. De voorgestelde maatregelen vragen veel van onze professionals en verhogen daarmee de druk op de uitvoering. We werken graag op maat en in overleg met de inwoner. Maar meer maatregelen en regels betekent een verzwaring voor de uitvoering terwijl deze al onder grote druk staat.

De VNG ziet als risico dat gemeenten meer ruimte krijgen in de wet, maar door ontoereikende budgetten geen goede uitvoering kunnen geven aan de wet. 

Samen toewerken naar uitvoerbare wet

De VNG, gemeenten en belangenorganisaties gaan graag met het ministerie van SZW in gesprek om richting de conceptwet samen te onderzoeken wat dit betekent voor de uitvoering en het financiële kader. Uiteraard maken wij voor gemeenten een uitvoeringstoets nadat de conceptwet wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De Kamerbrief Stand van zaken Participatiewet in balans vindt u op de website van de Rijksoverheid.