De woningnood, klimaatverandering en transitie naar duurzame energie. Gemeenten, provincies en waterschappen willen deze opgaven koppelen en samen aanpakken, maar dat kan alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat stellen de koepels in een oproep aan het nieuwe kabinet.

De 3 koepelorganisaties Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en VNG slaan opnieuw de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke agenda voor de volgende kabinetsperiode. Wonen, economie en klimaat zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De grote opgaven die hier bij horen hebben een slimme gecombineerde en gezamenlijke aanpak nodig in de regio. 

Verbinden van opgaven

De decentrale overheden zetten zich in voor de bouw van 1.000.000 woningen voor 2030. Nieuwe woningen die gebouwd zijn voor de toekomst, goed bereikbaar en klimaatbestendig. Water, bodem en het herstel van de natuur zijn leidend voor de locatie. Het is daarbij belangrijk dat het Rijk de barrières bij gebiedsontwikkeling wegneemt. Om in de regio handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord is een stabiele koers van het Rijk nodig, met een duidelijke, langjarige aanpak.

Om economisch herstel aan te jagen, halen de overheden regionale investeringen naar voren en versnellen ze de transitieopgaven. Dit biedt kansen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren. Het nieuwe kabinet kan helpen door de economische opgaven te verbinden met de opgaven van klimaat en wonen, zodat de arbeidsmarkt als economische motor kan draaien.

Harde voorwaarden

De decentrale overheden bundelen de krachten maar stellen daarbij een aantal harde voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is van belang dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst wordt op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen.

Meer informatie