Vandaag is bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket wordt verlengd. Nog steeds kampen veel inwoners en ondernemers met de gevolgen van de coronamaatregelen. Daarnaast gaat het de goede kant op met het beheersen van de pandemie. Daarmee komt ook een einde aan overheidssteun in beeld.

We roepen gemeenten daarom op om proactief contact op te nemen met ondernemers in getroffen sectoren. Dit kunnen de huidige aanvragers van de TONK- en Tozo-regeling zijn, maar niet alle ondernemers in nood hebben een aanvraag ingediend. Gemeenten kunnen in het gesprek integraal kijken naar de hulpvraag van de ondernemer en samen zoeken naar de meest geschikte ondersteuning voor de ondernemer. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hulp bij heroriëntatie, financiële ondersteuning op basis van de TONK, schuldhulpverlening, maar ook een combinatie van deze vormen van ondersteuning. 

Verlenging TONK

De aanvraagperiode voor de TONK wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Het beschikbaar gestelde budget van € 260 miljoen wordt niet verhoogd. Dit omdat het aantal aanvragen tot nu toe achter blijft bij de verwachtingen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Om de regeling zo breed mogelijk bekend te maken bij inwoners roepen we gemeenten op om te blijven communiceren over de mogelijkheden van de TONK. Daarnaast roepen we gemeenten op om waar mogelijk de invulling van de TONK lokaal te verruimen. Er zijn goede voorbeelden van diverse gemeenten die dit onlangs al hebben gedaan. 

Verlenging Tozo

Ook de Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Wat betreft de Tozo ziet de VNG graag dat er ook na 1 oktober steun mogelijk blijft voor ondernemers die dan nog in de problemen zitten. Anders is het risico groot dat de huidige Tozo-aanvragen overlopen in de Bbz, met knelpunten in de uitvoering en financiering tot gevolg. 
 
Daarbij komt dat het verstrekken van Tozo en Bbz in 1 boekjaar tot administratieve lasten leidt voor zowel ondernemers als gemeenten. We adviseren gemeenten om in de uitvoering rekening te houden met de mogelijkheid dat de Tozo na 1 oktober niet meer verlengd wordt.
 
Daarnaast krijgen ondernemers uitstel van terugbetaling van kredieten, zodat zij wat lucht krijgen om hun zaken op orde te krijgen. We pleiten daarbij voor uniformiteit in terugbetalingsregelingen, dus niet alleen ten aanzien van het Tozo-krediet, maar bijvoorbeeld ook in relatie tot belastingen.

TVL

Het rijk heeft vorige week een aanpassing aangekondigd voor bedrijven die geen steun ontvangen vanwege de referentieproblematiek. Bij de TVL Q2 zullen alle ondernemers gebruik kunnen maken van de keuzemogelijkheid voor het derde kwartaal van 2020 als referentiekwartaal. De RVO zorgt ervoor dat de adviestool aangepast wordt aan deze situatie, zodat ondernemers zich goed kunnen voorbereiden. De planning is er op gericht om TVL Q2 per half juni open te stellen.

Specifiek voor starters is in het eerste kwartaal van 2021 de startersregeling opgezet, deze ligt nog voor ter notificatie. In de startersregeling geldt het derde kwartaal 2020 als referentiekwartaal. Omdat ditzelfde referentiekwartaal toegevoegd gaat worden aan de TVL Q2, zullen de starters in het tweede kwartaal in de TVL Q2 regeling geïntegreerd worden en zou een aparte startersregeling in het tweede kwartaal niet meer nodig zijn. 

De VNG voert met kabinet, departementen en Kamerleden gesprekken over de noodzakelijke ondersteuning op zowel de korte als de langere termijn. Daarbij zijn de ontwikkelingen bij onze inwoners en bedrijven een belangrijke bron voor deze inbreng. Vanuit de Taskforce economisch herstel blijven we graag op de hoogte hiervan en staan we open voor eventuele afstemming.

Meer informatie

Zie ook