De kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk veranderen per 1 januari 2018. Dat is de uitwerking van het SZW-project Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (voorheen 'Het Nieuwe Toezicht'). Het conceptbesluit IKK ligt nu bij de Tweede Kamer. Daarna volgt uitsluitsel over financiën.

In het akkoord IKK tussen het ministerie van SZW, BKO, FNV, SWN en Boink zijn in dit kader maatregelen afgesproken. Deze maatregelen hebben ook financiële gevolgen voor toezicht. Het conceptbesluit IKK, waar deze maatregelen in regelgeving zijn ingevuld, is naar de Tweede Kamer gezonden voor behandeling. Daarom zijn de financiële gevolgen van deze aanpassing niet verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds. Om als gemeenten toch enig houvast te hebben, wijzen wij op de informatie hierover in het ontwerpbesluit op bladzijde 39:

Kosten

Bij de uitvoeringstoetsen is naar voren gekomen dat de gewijzigde kwaliteitseisen ook gevolgen hebben voor de kosten van het toezicht. Het gaat om een raming van € 711.895,- incidenteel in 2018 en € 1.758.380,- structureel vanaf 2018 (voor nadere toelichting, zie hoofdstuk 4. Resultaten uitvoeringstoetsen). SZW gaat ervan uit dat de kosten van IKK voor handhaving nihil zijn. Als de middelen voor de aanpassing van de kwaliteitseisen overkomen, verwachten wij een verdeling binnen de algemene uitkering, zoals bij de andere middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang.

Meer informatie