In november 2018 zijn in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie afspraken gemaakt over de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de financiering daarvan. Het kabinet heeft hiervoor € 20 miljoen beschikbaar gesteld, waarvoor nu drie trajecten worden gestart.

In het bestuursakkoord is ook herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies via stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s de opgaven eind 2020 in beeld hebben gebracht.

Financiële instrumenten

De € 20 miljoen is ter beschikking gesteld voor de jaren 2019 en 2020. Voor de inzet van dit geld in de regio is een ‘menukaart’ ontwikkeld met (financiële) instrumenten. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen – individueel of in samenwerking – aanspraak maken op een bijdrage ter ondersteuning van het proces of een pilotproject in 2019 en 2020. 

1. Procesondersteuning regionale versnelling

Deze regeling is bedoeld om klimaatadaptatie een versnelling te geven om in 2020 te komen van stresstest tot regionale samenwerking, afspraken en uitvoeringsprogramma’s. Samenwerking binnen een regio is hier een voorwaarde. Hoe de versnelling vorm wordt gegeven kan een regio zelf bepalen. De maximale bijdrage is € 150.000 en is gebaseerd op cofinanciering.

2. Pilots uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie

In 2019 en 2020 biedt het Rijk ondersteuning aan een (beperkt) aantal pilotprojecten om de uitvoering te versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk te maken. In 2019 is in totaal € 4 miljoen beschikbaar hiervoor. Cofinanciering van tenminste 50% is vereist. Hiervoor dienen overheden de adaptatieopgaven (nagenoeg) in beeld hebben, ofwel waar aantoonbaar sprake is van urgente problematiek. 

3. Pilots financiële prikkels

Ten derde wordt ook een ontwikkeltraject gestart over de inzet van financiële instrumenten op lokaal niveau, om inwoners en bedrijven te stimuleren klimaatbestendig te handelen. Gemeenten kunnen hieraan deelnemen. Vanaf medio februari 2019 komt er meer informatie beschikbaar over hoe je een voorstel voor een pilot kunt indienen en hoe je kunt deelnemen aan het netwerk ’financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de trajecten? Dit zijn uw contactpersonen:

Zie ook