Vandaag bespreekt de Buitengewone ALV in totaal zeven samenhangende moties over (de financiën in) het sociaal domein. Het betreft de verantwoording van het VNG-bestuur van de acties op de vier moties die tijdens de ALV in juni werden aangenomen, en drie nieuwe moties.

Deze moties zijn ingediend door de gemeente Groningen, mede namens een groot aantal andere gemeenten, en betreffen:

  • Toekomstbestendig zorgsysteem
  • Stevige structurele afspraken in het sociaal domein II
  • Advies Raad Openbaar Bestuur II (BUIG-budget)

In het licht van de laatste motie is het van belang te vermelden dat de VNG gisteren overeenstemming bereikte met staatssecretaris Van Ark (SZW) over de opvolging van het ROB-advies over het BUIG-budget. Hierover is gistermiddag bericht op de VNG-site, via Twitter en met een ledenbrief. Door de overeenstemming met de staatssecretaris zijn nu over alle aanbevelingen van de ROB afspraken gemaakt.  

Gemaakte afspraken

Met de afspraken zijn de aanbevelingen van de ROB op een adequate manier vertaald. Er is een financiële tegemoetkoming waardoor de tekorten uit het verleden niet doorwerken. En er zijn afspraken gemaakt over een transparant proces om te komen tot de raming van het macrobudget en de rol van de VNG hierin. Dit biedt gemeenten betere waarborgen met betrekking tot de toekomstige ramingen van het macrobudget. Kernwoorden zijn meer transparantie en overleg. Zie verder:

Preadviezen VNG-bestuur

Het bestuur van de VNG bepaalt vandaag zijn preadviezen op de moties en zal deze voorleggen aan de BALV. De moties worden behandeld bij agendapunt 5b. 'Verantwoording over moties sociaal domein ALV 27 juni 2018 (inclusief afspraken met kabinet)'.

Meer informatie