Drentse opgaven voor de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 zijn divers: goede en bereikbare zorg, de inclusieve samenleving, bestuurlijke ondermijning en het klimaat. Ruim vijftig burgemeesters, wethouders en raadsleden praatten mee. 

De bijeenkomst vond plaats op 22 januari in het Atlastheater van Wildlands in Emmen.

Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, bezoekt alle provincies. ‘Voor welke keuzes staan gemeenten richting 2024? In het visiedocument definiëren we de opgaven voor de komende jaren. In hoeverre matcht dat met zaken die spelen in Drenthe? De zoektocht is naar gezamenlijke én regionale opgaven. De meerjarenvisie wordt gepresenteerd op het VNG Jaarcongres begin juni.'

Video verslag

Goede en bereikbare zorg voor iedereen

Marja Janssens van kenniscentrum CMO STAMM formuleert de opgaven voor Drenthe: goede en bereikbare zorg, de inclusieve samenleving en samen aan de slag voor het klimaat. Sterker dan de andere regio’s heeft Drenthe te maken met ontgroening en vergrijzing. Dat heeft consequenties voor de zorg, bereikbaarheid en mobiliteit. Een ander kenmerk van Drenthe is het hoge zorggebruik: de zorgkosten liggen fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Een derde trend is de dalende beroepsbevolking.

Waar het gaat om goede en bereikbare zorg voor iedereen willen de Drentse bestuurders het niet direct radicaal anders, maar sneller: van praten naar doen. Daarbij vragen ze experimenteerruimte van het Rijk. En wil je het echt anders, neem organisaties en mensen dan mee, is het advies.

Inclusieve samenleving

Met de inclusieve samenleving gaat het gemiddeld goed in Drenthe, maar er zijn verschillen tussen regio’s en tussen mensen met voldoende hulpbronnen, zoals netwerken of vaardigheden, en mensen met minder hulpbronnen. Die verschillen kunnen leiden tot maatschappelijke problemen en toenemende tegenstellingen. Betrek de jeugd bij je beleid, is een van de adviezen. In Drenthe willen bewoners graag zelf dingen oplossen:

Luister naar de behoefte van de wijk of het dorp en activeer mensen om zelf iets te ondernemen.

 

 

Duurzame ontwikkeling

Wat is belangrijker: draagvlak of duurzame ontwikkeling? Die vraag krijgen de Drentse bestuurders voorgelegd door de zeventienjarige Jaron Tichelaar uit Hoogeveen. Hij vindt: als draagvlak in de weg staat van duurzaamheid, moet duurzaamheid op de eerste plaats komen, het gemeenschappelijk belang gaat voor. Een paar deelnemers schaart zich achter Jaron: durf stappen te zetten, niet besturen met slappe knieën. Voor de meeste bestuurders is draagvlak ook heel belangrijk, zonder draagvlak gaat het niet.

Meer informatie