Nu Nederland te maken heeft met een tweede coronagolf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, is besloten om de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw in te voeren. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober, voor het pgb Wmo, het pgb Jeugd en het pgb Wlz.

Het is de bedoeling dat voor het pgb Zvw een vergelijkbare regeling wordt ontwikkeld. Hierover zijn de betrokken partijen met elkaar in gesprek.

Doorbetaling alleen bij besmetting of quarantaine

De regeling voor pgb-zorg sluit zo veel mogelijk aan bij zorg in natura. Het uitgangspunt is dat zorg zoveel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling is in deze nieuwe regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd. Hierbij geldt dat als een zorgverlener op basis van een arbeidsovereenkomst werkt en zelf besmet is, er geen gebruik wordt gemaakt van de regeling niet-geleverde zorg. Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst moeten gebruik maken van het reguliere doorbetalen bij ziekte.

Sluiting dagbesteding

De regeling geldt ook voor gevallen waarin de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of voor gevallen waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen. Voor het doorbetalen van deze niet geleverde zorg hoeft de budgethouder vooraf geen toestemming te vragen aan de verstrekker. Als de budgethouder een pgb heeft op basis van de Jeugdwet of de Wmo 2015 wordt dringend geadviseerd met de gemeente af te stemmen.

Niet-geleverde zorg bijhouden in administratie

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling is het een voorwaarde dat de budgethouder een registratie bijhoudt van niet-geleverde zorg die wel betaald wordt. Ook wordt, in geval de zorg niet kan worden geleverd in verband met besmetting, van Wlz-budgethouders verwacht dat zij een schriftelijke bevestiging van de besmetting opnemen in hun administratie. De registratie betreft dus alleen zorg en ondersteuning die – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM – niet geleverd kan worden. Deze administratieplicht is niet van toepassing voor budgethouders met een pgb uit de Jeugdwet en de Wmo 2015.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

Budgethouders die extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021.

Zie ook