De Ministerraad heeft besloten om vanaf 2018 de toerekenbare kosten van de Generieke Digitale Infrastructuur op basis van het profijtbeginsel door te belasten aan de gebruikers zoals gemeenten. De VNG vindt dat de GDI een structurele voorziening is die het Rijk moet betalen.

De VNG vindt dat de GDI een belangrijke bijdrage levert aan het fundament van de elektronische overheid en steunt de ontwikkeling daarvan. Daarom zouden de kosten uit de Rijksbegroting moeten komen.

Ministerraadsbesluit

De Ministerraad heeft echter anders besloten. Vanaf 2018 worden de kosten van GDI aan afnemers doorbelast op basis van het profijtbeginsel. In 2018 zijn alleen de kosten van MijnOverheid Berichtenbox; DigiD en Digipoort in de doorberekening opgenomen. Overige GDI voorzieningen volgen na 2018. Gemeenten maken geen gebruik van de voorziening Digipoort.

Schatting

Een voorlopige schatting komt uit op een door gemeenten voor het gebruik van MijnOverheid Berichtenbox en DigiD te financieren bedrag van € 20 miljoen. De VNG heeft de minister op 4 mei 2017 verzocht om deze extra kosten te financieren. De minister heeft daar tot op heden niet op gereageerd.

Inzichtelijk maken van consequenties

Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een invulling voor de uitvoering van het ministerraadsbesluit. Gedurende de zomerperiode werkt deze onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een meer precieze inschatting van de kosten die samenhangen met het gebruik DigiD en Mijn Overheid Berichtenbox.

Basis

Alle sectoren leveren via de vertegenwoordigers aan het Nationaal Beraad en de afnemersraden een globale inschatting aan van het te verwachten gebruik van die voorzieningen in 2018. De basis daarvoor is informatie die Logius daarover heeft aangeleverd. Daarnaast wordt gewerkt aan een systematiek die deze kosten op een eerlijke en evenredige manier aan alle afnemers doorbelast. Een eerdere opzet daarvan was voor gemeenten niet acceptabel en is inmiddels van tafel.

Besluitvorming eind september

Besluitvorming over deze systematiek volgt waarschijnlijk in het Nationaal Beraad eind september. Pas op dat moment is er meer te zeggen over de bij afnemers in rekening te brengen bedragen voor het gebruik van deze voorzieningen. In oktober krijgen gemeenten die gebruik maken van deze voorzieningen een verzoek van Logius om een inschatting van het gebruik in 2018. Het gaat dan om DigiD en MijnOverheid Berichtenbox.

Kosten

Op basis van die inschatting en de dan bekende tariefsinformatie kunnen gemeenten de financiële gevolgen voor 2018 inschatten. We raden u aan om verdere uitbreiding van gebruik DigiD en MijnOverheid Berichtenbox te heroverwegen dan wel besluitvorming daarover uit te stellen, totdat deze gevolgen helder zijn. Het is voor nu zinnig om in de begroting 2018 veiligheidshalve rekening te houden met kosten voor het gebruik DigiD en MijnOverheid Berichtenbox.