De VNG en het ministerie van SZW nodigen gemeenten uit om mee te doen aan twee onderzoeken naar peuteropvang.

Gemeenten krijgen op 18 maart een uitnodiging om mee te doen aan beide onderzoeken. Om een goed beeld te krijgen over de harmonisatie en het bereik in de voorschoolse voorzieningen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld.

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk

Het eerste onderzoek gaat over de stand van zaken van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. Belangrijk in dit onderzoek is de vraag hoe gemeenten het beleid hebben aangepast en wat daarvan de effecten zijn. Bijvoorbeeld hoe gemeenten samen met  aanbieders aan de harmonisatie vorm en inhoud hebben gegeven. Sardes voert dit onderzoek uit.

Monitor bereik voorschoolse voorzieningen

Het tweede onderzoek komt voort uit bestuurlijke afspraken tussen het Ministerie van SZW en de VNG in 2016. ONder de noemer “een aanbod voor alle peuters” wilden  VNG en ZW alle peuters de mogelijkheid geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Om gemeenten hiertoe in staat te stellen, heeft het Rijk vanaf 2016 via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten een budget beschikbaar gesteld. In de bestuurlijke afspraken is verder afgesproken dat SZW en de VNG een monitor opzetten om onder meer de ontwikkeling te volgen van het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat. Het eerste monitoringsonderzoek was in 2017. Dit jaar vindt er weer een monitor plaats. Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat, en de inspanningen die gemeenten leveren om een aanbod te doen aan ouders met peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en die momenteel geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening.

Uitvraag start in week van 11 maart

Zowel Sardes als Bureau Buitenhek zullen gemeenten in de week van 11 maart benaderen in verband met beide onderzoeken. Sardes zal u vragen om een enquête in te vullen. Sardes zal voor de zomer een rapport hierover opleveren. Van Bureau Buitenhek krijgt u een overzicht van de informatie die u in 2017 heeft doorgegeven en is de vraag om dit te controleren en eventueel te corrigeren. Bureau Buitenhek combineert de gegevens van zowel de uitvoerders als van het CBS en de Belastingdienst Toeslagen waardoor een beeld van het bereik van alle voorschoolse voorzieningen ontstaat. De resultaten worden in het najaar aan de gemeenten teruggekoppeld.

Meer informatie