Bij de begrotingsbehandeling OCW in de Tweede Kamer heeft minister van Engelshoven toegezegd dat het eerder gereserveerde bedrag van € 51,5 miljoen voor coronasteun van de lokale cultuursector beschikbaar komt voor de decentrale overheden.

Het coronasteunpakket wordt voor het derde kwartaal van dit jaar in de decembercirculaire van het ministerie van BZK ter beschikking gesteld aan gemeenten en provincies. In de circulaire wordt aangegeven welk van het bedrag naar gemeenten gaat en welk deel naar provincies.

Elke wethouder cultuur ontvangt een brief van de minister met het bedrag dat hij/zij krijgt. Het is vervolgens aan de gemeenten hoe ze het geld besteden, dat is in inherent aan het feit dat het bedrag in het gemeentefonds wordt gestort.

Herstelplan cultuursector voor nieuw kabinet

Beslissingen over het benodigde herstelplan voor de cultuursector, waaronder de mogelijke verlenging van de BIS-periode moeten door een nieuw kabinet worden genomen.

De minister stuurde in de aanloop van het debat wel al een brief aan de kamer waarin zij de contouren van een herstelplan schetst en een indicatie van de daaraan verbonden kosten geeft.