Het CBS publiceerde op 2 juli de monitor ‘Herkomst van Wlz-cliënten met grondslag psychische stoornis op 1 januari 2021’. Deze monitor is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS en de VNG en wordt door VWS gebruikt als basismateriaal voor het uitvoeren van de definitieve nacalculatie 'uitname Wlz'.

Dit betreft de uitname uit het gemeentefonds vanwege de uitstroom van cliënten uit de Wmo naar de Wlz-ggz.  

                >> Ga naar de monitor <<

Over de uitvoering van de nacalculatie zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de ministeries van VWS en  BZK en de VNG (zie het bericht onder Meer informatie). De bestuurlijke afspraken moeten nog worden toegepast op de gegevens uit de monitor, bijvoorbeeld indexatie naar loon- en prijsniveau 2021. Verder zijn er aanvullende bewerkingen nodig in verband met de compensatie voor gemeenten voor de vertraging bij CIZ bij de afhandeling van Wlz-ggz-aanvragen.

Transparante onderbouwing

In het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de VNG is afgesproken dat VWS een rekentool zal opstellen, waarmee de definitieve nacalculatie per centrumgemeente transparant wordt onderbouwd. Deze rekentool laat zien hoe het basismateriaal van de CBS-monitor gecombineerd met de bestuurlijke afspraken leidt tot het bedrag van de definitieve uitname Wlz per centrumgemeente. BZK zal deze uitname op centrumgemeenteniveau opnemen in de septembercirculaire 2021.

Webinar

Het ministerie van VWS en de VNG houden op 22 juli een webinar waarin de rekentool wordt toegelicht:

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Hieronder treft u een aantal vragen en antwoorden aan die wij inmiddels hebben ontvangen over de gepubliceerde CBS-monitor in relatie tot de nacalculatie uitname Wlz.

Vraag 1:
Geeft kolom i van de bijlage ‘kosten Wmo-beschermd wonen naar centrumgemeente in 2019 (tabel 1)’ een goede inschatting van de verwachte uitname per centrumgemeente zoals die in de septembercirculaire zal landen? En wordt deze alleen nog gecorrigeerd op indicaties die na 1 mei 2021 nog afgegeven zijn?

Antwoord
Nee. Zoals hiervoor beschreven, fungeert de CBS-monitor als basismateriaal voor de definitieve nacalculatie per centrumgemeente. De genoemde kolom i vormt dus een bouwsteen waarmee de uitname wordt berekend. Behalve deze bouwsteen worden er op grond van de bestuurlijke afspraken nog een aantal bouwstenen op centrumgemeenteniveau gehanteerd. Een van deze bouwstenen is inderdaad de correctie voor indicaties die na 1 mei 2021 nog zijn afgegeven.

Andere belangrijke bouwstenen voor de structurele uitname vanaf 2022 betreffen daarnaast de correcties voor (1) de wegvallende eigen bijdragen BW, (2) de loon- en prijsontwikkeling 2020 en 2021 en (3) het overig Wmo-gebruik.

Voor het jaar 2021 zijn er daarnaast op grond van de bestuurlijke afspraken nog 6 bouwstenen opgenomen, waarmee de uitname incidenteel wordt verlaagd. Dit betreft correcties vanwege de vertraagde afhandeling van de aanvragen 2020 (drie bouwstenen) respectievelijk de vertraagde zorgtoewijzing door de zorgkantoren, de vertraagde afhandeling van aanvragen 2021 en de compensatie voor extra uitvoeringskosten van gemeenten.

Gezien het voorgaande vragen wij nog even uw geduld. VWS en VNG organiseren later in de maand juli een webinar waarin de bouwstenen voor de definitieve uitname aan de hand van een rekentool van VWS wordt toegelicht (de datum is nog niet bekend). Dit webinar kan ook worden teruggekeken.  

Vraag 2
Wordt bij de uitname ook een indexering (tussen 2019 en 2021) toegepast en meegenomen in de septembercirculaire?

Antwoord
Ja. Het basismateriaal in de CBS-monitor betreft cijfers in prijspeil 2019. De VNG heeft begin 2021 een uitvraag gedaan onder alle centrumgemeenten naar de indexering van BW in de jaren 2020 en 2021. Deze percentages worden 1-op-1 toegepast bij de bewerkingen op het basismateriaal in de rekentool van VWS.

Vraag 3
Wat is de meerwaarde van het “calculatiemodel dat wij binnenkort ontvangen” ten opzichte van de  monitor ‘herkomst van Wlz-cliënten met grondslag psychische stoornis op 1 januari 2021’?

Antwoord
Zie toelichting bij antwoord 1.