Route 2022 bevat de belangrijkste mijlpalen voor gemeenten en uitvoeringsdiensten naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Er is nu een webcollege beschikbaar waarin het ontstaan, de opbouw en het gebruik van de roadmap worden toegelicht.

U kunt Route 2022 en het webcollege gebruiken bij het opstellen van een planning voor de invoering van de Omgvingswet en de Wkb in uw organisatie.

Overzicht houden op de voortgang

Route 2022 bevat mijlpalen die aangeven wat er moet gebeuren voordat de wet in werking treedt op 1 januari 2022. De mijlpalen zijn in sporen geordend naar de fasen in de beleidscyclus (omgevingsvisie, omgevingsplan, dienstverleningsprocessen, monitoring/toezicht en handhaving), inclusief een algemeen spoor ‘ambitie, strategie en beleid’. De mijlpalen staan niet op zichzelf, maar zijn afhankelijk van elkaar. Ze geven aan wanneer een resultaat bereikt - of wanneer een activiteit opgestart moet zijn, naar inzicht van de VNG. Route 2022 is hiermee een middel om met elkaar overzicht te houden op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb. Per spoor is er een toelichting, waarin u meer kunt lezen over de betreffende mijlpalen.

Gemeentelijke en interbestuurlijke Route 2022

Er is een interbestuurlijke roadmap en een roadmap voor gemeenten en uitvoeringsdiesten. De mijlpalen in de gemeentelijke variant sluiten aan op de interbestuurlijke Route 2022. De mijlpalen voor gemeenten zijn vaak afhankelijk van de resultaten van andere betrokken partijen in het stelsel, zoals de ontwikkeling van wet- en regelgeving, van het DSO-LV, van gemeentelijke software en van de mijlpalen van andere bestuurslagen. De belangrijkste mijlpalen van de andere partijen worden opgenomen in de interbestuurlijke Route 2022. Deze is vastgesteld door de Programmaraad Invoering Omgevingswet en is gepubliceerd op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet.

Meer informatie