De groei van de algemene uitkering van het Gemeentefonds wordt in 2018 gekoppeld aan de groei van de totale Rijksuitgaven. Dat is gunstig voor gemeenten. De precieze gevolgen staan op een rij in onze ledenbrief.

Het kabinet heeft op 3 november de Startnota naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat de vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord. De VNG heeft daarover eerder deze week een brief gestuurd aan de leden.

Accres 2% hoger

De Startnota leidt tot een accres van het Gemeentefonds dat gemiddeld over de kabinetsperiode
5% per jaar is, ruim 2% per jaar hoger dan voor het regeerakkoord. De totale groei komt dan, volgens de huidige raming, uit op ongeveer € 5,4 mld in 2022. Uit de accressen moeten wel de loon- en prijsstijgingen worden betaald.

Geen btw op sportaccommodaties

Het ministerie van Financiën is van plan om investeringen in sportaccommodaties weer vrij te
stellen van btw. Tot tevredenheid van de VNG is in de Startnota een reservering is gemaakt van € 240 miljoen om gemeenten en sportverenigingen te compenseren

Indexatie IUSD

De integratieuitkering sociaal domein (IUSD) wordt in 2020 overgeheveld naar het accres. Voor 2018 en 2019 worden nog aparte afspraken gemaakt voor de loon- en prijsontwikkeling. Hoe dit wordt geïndexeerd, zal in de meicirculaires staan.

Meer informatie