Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft 7 maart 2019 bepaald dat boetebesluiten voor overtredingen van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid over de periode 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014 moeten worden herzien.

De hoogte van de boete moet in alle gevallen worden afgestemd op:

  • de ernst van de overtreding
  • de mate van verwijtbaarheid en
  • de (financiële) omstandigheden van betrokkenen.

Boetes die nog niet volledig zijn betaald op 7 maart 2019 moeten door UWV, SVB en gemeenten inhoudelijk worden beoordeeld als er een herzieningsverzoek wordt ingediend. 

Scenario's voor gemeenten

Wat betekent dit voor gemeenten en hoe moeten gemeenten dit oppakken? Er zijn 3 scenario’s mogelijk:

  1. Algemene informatievoorziening aan alle burgers/klanten over deze maatregel, en wachten op de individuele herzieningsverzoeken van klanten.
  2. Gericht aanschrijven van klanten die recht hebben op herziening (eventueel met een standaard formulier).
  3. Aan de hand van de door de CRvB gegeven vuistregels overgaan tot een algehele ambtshalve herziening van alle boetebesluiten die zijn genomen van 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014.

UWV en SVB passen scenario 2 toe en zullen klanten die onder de reikwijdte van de uitspraak vallen, aanschrijven om een herzieningsverzoek in te dienen.

Meer informatie