Nu de ANW-compensatie is afgeschaft heeft het ABP toegezegd de bestaande coulanceregeling toe te passen voor werknemers die zich niet zelf kunnen verzekeren voor een ANW-hiaat. Deelnemers krijgen vóór 15 december bericht hierover.

Sociale partners hebben in de zomer afgesproken de ANW-compensatie af te schaffen omdat de regeling zoals die bestond niet meer uitvoerbaar en te complex was.

De afschaffing leidde tot veel vragen bij werkgevers en deelnemers, waarop de Pensioenkamer het ABP verzocht de bestaande coulanceregeling toe te passen voor schrijnende gevallen.

Coulanceregeling ABP

Voor werknemers die terminaal ziek zijn en geen verzekering kunnen afsluiten, past het ABP een coulanceregeling toe.

Ook zal het ABP bij overlijdensgevallen tot 1 februari 2018 (wel of niet als gevolg van terminale ziekte) de huidige ANW-regeling toepassen. Dit om werknemers de gelegenheid te geven zich te oriënteren op een eventuele herverzekering.

Nabestaandenpensioen

Ondanks de verbeteringen van het nabestaandepensioen wordt door het vervallen van de ANW-compensatie de mogelijke teruggang van inkomen na overlijden voor de meeste deelnemers niet opgeheven. De wijzigingen betekenen dus een versobering van de regeling.

Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om zich elders aanvullend te verzekeren als zij van mening zijn dat de uitkering bij overlijden (in combinatie met mogelijk andere financiële producten, zoals bv gedeeltelijk vrijvallen hypotheek of uitkering levensverzekering) onvoldoende is.

Mogelijke mantelovereenkomst

De VNG onderzoekt of het wenselijk is een mantelovereenkomst voor een verzekeringsproduct te sluiten. Kenmerkend moet dan wel zijn dat iedere werknemer de keuze heeft om mee te doen en dat er geen medische waarborgen zijn.

Zie ook