Het lijkt voor veel groepen in de samenleving wat sociaal en mentaal herstel betreft de goede kant op te gaan. Dit blijkt uit de derde publicatie van het Dashboard Sociale Impact van Corona.

Vooral bij jongeren en jongvolwassenen laat het dashboard zien dat de impact van corona op het leven groot is. Zo verslechterde de mentale situatie vanaf de kerstperiode van 2020 voor hen aanzienlijk, maar inmiddels bewegen de cijfers voor deze groepen de goede kant op. In de laatste 2 metingen is een stijging zichtbaar, als we kijken naar mentale gezondheid en het cijfer dat men aan het eigen leven geeft.

Minder eenzaamheidsgevoelens

Als het gaat om gevoelens van eenzaamheid valt de groep 16-24 jarigen op. Met uitzondering van de periode van de zomervakantie in 2020 ligt het aandeel dat zich enigszins tot sterk eenzaam voelt tussen 75 en 80%. Dat is significant hoger dan de overige leeftijdsgroepen, waar de ervaren eenzaamheid tussen de 50% en 65% ligt. Ook hier zien we in de meest recente onderzoeken een daling van de eenzaamheidsgevoelens.

Gesprekssessie met jongeren

Voor deze derde publicatie van het dashboard is in juli 2021 een duidingssessie gehouden met een groep van jongeren en jongerenwerkers. Zij gingen in gesprek naar aanleiding van de uitkomsten van het dashboard.

Eenzaamheid minder taboe

De jongeren laten weten dat zij blij zijn dat eenzaamheid onder jongeren nu, door de pandemie, meer aandacht krijgt. Eenzaamheid onder jongeren speelde voor corona natuurlijk ook al, maar zat toen volgens hen (nog) meer in een taboesfeer. Dat de situatie nu verbetert, hangt volgens de deelnemers aan de gesprekssessie samen met de gedeeltelijke intrekking van de beperkende maatregelen op het gebied van (voortgezet en hoger) onderwijs, sporten en samenkomsten. Daarnaast blijkt dat sommige jongeren door de versoepelingen van de (corona)maatregelen juist angst ervaren om terug te gaan naar het ‘oude normaal’. Zij gedijen beter in een situatie met minder ‘sociale druk’, zoals tijdens de lockdowns.

Spanningen over onderwerp vaccinatie

De jongeren zeggen het lastig vinden om te praten over of ze wel of niet een vaccin willen nemen. Ze signaleren dat er rond dat onderwerp verschillende kampen lijken te ontstaan. Daardoor kunnen familiebanden op scherp komen te staan en zijn er bijvoorbeeld vrienden die niet meer samen op vakantie willen gaan. De jongeren vragen zich af hoe de samenleving in de toekomst om zal gaan met wel- en niet-gevaccineerden.

Dashboard: peilstok in de samenleving

Het Dashboard Sociale Impact Corona geeft  overheden en andere organisaties inzicht in de sociale gevolgen van de coronacrisis. De VNG ontwikkelde het dashboard samen met tal van partners, waaronder de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK en JenV, ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut. Het dashboard is te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.

VNG-commissie Sociale impact COVID-19

Inzichten uit het dashboard vormen de basis van de notitie ‘Sociaal sterker de crisis uit’ van de VNG-commissie Sociale impact COVID-19.  

Meer informatie