Noordoost Brabant wil gelijke kansen voor de jongeren in hun regio. Om deze ambitie te realiseren, werken onderwijsinstellingen onderling en met gemeenten (sub)regionaal samen. Zij hebben een convenant gesloten om kwetsbare jongeren te helpen. De afspraken vallen onder het regionale arbeidsprogramma.

De partijen in de regio zorgen met elkaar dat jongeren die uitstromen vanuit onderwijs doorstromen naar vervolgonderwijs, arbeid, een passende dagbesteding of in een toeleidingstraject zitten.

Tussen wal en schip

Samenwerken hierin is belangrijk omdat anders de meest kwetsbare groep tussen de wal en het schip valt. Denk hierbij aan 16 en 17 jarigen op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) met uitstroomprofiel arbeid. Zij vallen niet meer onder de Leerplichtwet maar ook niet onder de Participatiewet als een gemeente daar niet op inzet. Gezamenlijke regionale kaders en werkafspraken voor verwezenlijking van deze ambitie ontbraken.

Uniforme aanpak

Voor een uniforme aanpak in de regio waarbij we met elkaar zorgen dat alle jongeren een passend vervolgtraject hebben, gaan we aan de slag met richtinggevende speerpunten die vastgelegd worden in een regionaal convenant. Het uitvoeringsplan heeft als doe dat onderwijs, gemeenten en UWV een gezamenlijke aanpak Kwetsbare Jongeren ontwikkelen in het laatste schooljaar, de nazorgperiode en voor jongeren die niet school- en/of leerbaar zijn. Onderwijs, gemeenten en UWV trekken samen op.

Convenant

De afspraken zijn vastgelegd in het convenant Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant. Zo hopen zij voortijdig schoolverlaten (VSV) van kwetsbare jongeren te voorkomen en helpen zij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren in de schooljaren 2016-2017 tot en met 2019-2020. Dit convenant is onderdeel van het regionale arbeidsprogramma onder Agrifood Capital werkt!

Meer informatie