Er zijn gevallen bekend dat (ex) werknemers onterecht een sociale uitkering hebben gekregen van het UWV. De VNG adviseert daarom gemeenten als overheidswerkgever ook altijd periodiek de factuur of e-factuur van het UWV te controleren.

Omdat gemeenten bij eigenrisicodragerschap in de rol als overheidswerkgever feitelijk zelf de sociale zekerheidsuitkering financieren, kunnen hierdoor onnodige uitkeringslasten worden bespaard.

Achtergrond

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Voor andere sociale zekerheidswetten kan de gemeente ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden, bijvoorbeeld voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)-WGA en Ziektewet (ZW). Het leerstuk van eigenrisicodragerschap wordt in de diverse sociale zekerheidswetten (WW, WIA, ZW) zelf juridisch geregeld. Het leerstuk van het eigenrisicodragerschap komt er vereenvoudigd op neer dat het UWV, het recht, de hoogte en de duur van de sociale zekerheidsuitkering vaststelt. De eigenrisicodragende werkgever betaalt als tegenprestatie in dat geval geen sociale premies aan het UWV, maar is daarentegen wel zelf verantwoordelijk voor de re-integratie.

Zelfstandig aanvragen uitkering

Werknemers kunnen bij het UWV zelfstandig een sociale zekerheidsuitkering (WW, WIA-WGA, ZW) aanvragen. Hierbij vraagt het UWV aan een (ex) werknemer bij een digitale aanvraag voor een sociale zekerheidsuitkering (bijvoorbeeld bij de WW-uitkering) niet  naar een besluit van de werkgever (bijvoorbeeld een ontslagbesluit of reden van ontslag van een werknemer). In de praktijk betekent dit dat het UWV na aanvraag van de (ex) werknemer, de sociale zekerheidsuitkering betaalt aan de overheidswerknemer.
Op het moment dat een (ex)werknemer een uitkering krijgt toegekend, brengt het UWV de sociale zekerheidsuitkering middels een factuur of e-factuur in rekening bij de gemeente, verhoogd met de werkgeverspremie.