De VNG heeft onlangs het contract met betrekking tot de exploitatie van het sectorale functiewaarderingsysteem HR21 met een jaar verlengd. Deze tijd wordt gebruikt om in samenspraak met de aangesloten organisaties en de VNG- en WSGO-leden te onderzoeken in welke richting HR21 zich moet ontwikkelen.

Het functiewaarderingssysteem HR21, dat op 1 april 2011 is geïntroduceerd, is eigendom van de VNG. Na een aanbestedingsprocedure is het exploitatierecht voor een periode van 10 jaar gegund aan de combinatie Leeuwendaal en BuitenhekPlus. Dit exploitatierecht is met een jaar verlengd en loopt nu tot 1 april 2022.

Onderzoek ten behoeve van nieuwe aanbesteding

Een nieuw aanbestedingstraject wordt in 2021 gestart. Dit extra jaar wordt gebruikt om, samen met onze leden en de organisaties die al van HR21 gebruikmaken, te onderzoeken in welke richting het sectorale functiewaarderingssysteem zich verder moet ontwikkelen. Daarbij zal onder meer gebruik worden gemaakt van de uitkomsten en aanbevelingen in het in 2019 in opdracht van de Beheercommissie HR21 gehouden onderzoek naar de realisatie van de indertijd geformuleerde doelstellingen van het functiewaarderingssysteem. Een en ander dient als input voor de aanbesteding van het exploitatierecht van HR21 vanaf 2022.  

Verbeterslag in ondersteuning en dienstverlening

In de besprekingen over de verlenging van de exploitatietermijn heeft de VNG met Leeuwendaal en BuitenhekPlus afspraken gemaakt over enkele aanpassingen in de ondersteuning en dienstverlening van de HR21-organisatie op de korte termijn.

Kort samengevat komen deze afspraken op het volgende neer:

  • De HR21-organisatie levert de komende maanden extra inspanningen om zowel de gebruiksvriendelijkheid van de webapplicatie als de benchmarkfunctie in HR21 te verbeteren. Met het oog op de gebruiksvriendelijkheid zal de wijze waarop organisaties hun HR21-applicatie vullen sterk worden vereenvoudigd.
  • Ter verbetering van de benchmarkfunctie moet bij ca. 120 aangesloten organisaties de webapplicatie alsnog worden gevuld of moet achterstallig onderhoud worden gepleegd. Deze werkzaamheden neemt de HR21-organisatie bij wijze van service voor zijn rekening. Voor het welslagen van deze operatie worden de betrokken organisaties nadrukkelijk verzocht hier hun actieve medewerking aan te verlenen! Het is de bedoeling om alle werkzaamheden voor augustus 2020 af te ronden.
  • De verplichte terugkomdagen voor gecertificeerde gebruikers worden op een andere leest geschoeid. Het aantal terugkomdagen wordt gemaximeerd op 3. Alleen de tweede terugkomdag zal een verplichte (online) toets kennen. Tevens zal buiten de terugkomdagen meer digitaal oefenmateriaal worden aangeboden.
  • Leeuwendaal en BuitenhekPlus zien voor de resterende contractperiode (inclusief de verlenging) af van het recht op prijsindexering.

De bij HR21 aangesloten organisaties worden op de gebruikelijke wijze nader over deze wijzigingen geïnformeerd.