Het rijk is bezig met het opstellen van het beoogd wetsvoorstel Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen (CTB). De VNG heeft aangegeven dat dit voorstel op 2 manieren directe consequenties heeft voor gemeenten. In onze brief gaan we daar uitgebreid op in.

  • Ten eerste leidt de uitbreiding van de CTB-plicht tot een extra handhavingstaak.
  • Ten tweede is de gemeente zelf werkgever en beheerder van locaties waar dit voor zou gelden.

Met deze reactie geeft de VNG geen principieel oordeel over het wel of niet uitbreiden van het CTB.

Uitbreiding coronatoegangsbewijzen (CTB)

Een deel van het wetsvoorstel houdt in dat bij bestaande CTB-plichtige sectoren  de CTB ook verplicht wordt voor werknemers of andere personen die arbeid verrichten. Daarmee krijgen gemeenten een uitgebreidere handhavingstaak. Bij de invoering van de verplichte CTB op het terrein van cultuur, evenementen, horeca, sport en georganiseerde jeugdactiviteiten heeft de VNG expliciet kenbaar gemaakt dat gemeenten hiermee hun maximale handhavingscapaciteit bereiken. In de praktijk kunnen gemeenten de handhaving op de controle van CTB voor bezoekers en werknemers op een CTB-plichtige locatie echter relatief eenvoudig combineren.

Uitbreiding CTB naar niet-essentiële detailhandel en dienstverlening

Het kabinet heeft ook een afzonderlijk voorstel  om het CTB uit te breiden naar niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. De handhaving hiervan wordt volgens de VNG problematisch en gaat de directe mogelijkheden van gemeenten om handhavend op te treden te boven. De gemeentelijke handhavingscapaciteit heeft een limiet bereikt en in de huidige arbeidsmarkt zijn onvoldoende extra werknemers snel beschikbaar.

De VNG stelt voor op basis van risicogerichte handhaving de signalen over de naleving van de CTB-plicht te delen met de rijksoverheid en lokaal met brancheorganisaties. Zodat bepaald kan worden in hoeverre deze sectoren open kunnen blijven.

CTB voor werknemers gemeenten

De eventuele bevoegdheid om een CTB aan werknemers te vragen, kan ook in de sector gemeenten leiden tot een scherpere tweedeling tussen gevaccineerde en ongevaccineerde werknemers. Het inzichtelijk maken waar de kans op besmetting op de werkvloer het grootst is, zou werkgevers kunnen helpen. Daarbij is het onbekend welke arbeidsjuridische consequenties het voor een werknemer kan hebben als die zich wel beschikbaar stelt voor arbeid, maar geen toegang krijgt tot de arbeidsplek.

CTB voor bezoekers gemeentelijke locaties

De VNG stelt dat de sector gemeenten bij voorbaat uitgezonderd moet worden van de bevoegdheid om een CTB aan bezoekers te vragen. Iedere inwoner moet gebruik kunnen blijven maken van essentiële dienstverlening door gemeenten en op een gemeentelijke locatie naar binnen kunnen. Anders zou iedere gemeente zelf een keuze moeten maken tussen het belang van een veilige werkomgeving en het belang van een vrije toegang tot gemeentelijke publieksbalies.

Meer informatie