[Herinnering] Alle gemeenten kunnen zich van 12 tot en met 23 november uitspreken via een enquête over de invoering van het objectief verdeelmodel beschermd wonen, dat ingaat per 1 januari 2023. Het voornemen van de VNG is dat het VNG-bestuur op 9 december hierover zijn eindadvies geeft.

Op verzoek van de VNG bracht de commissie Dannenberg eind 2015 een advies uit over hoe gemeenten invulling zouden kunnen geven aan de zorg voor hun kwetsbare inwoners. Dit advies werd breed omarmd en sindsdien zijn gemeenten in heel Nederland samen met partners aan de slag met de implementatie van de ‘Dannenbergvisie’. Met het vervolgadvies van het door VNG ingesteld Expertiseteam MO-BW-BG (2019) is een nieuw fundament gelegd voor een zorgvuldige doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Eind 2020 zijn de 'bouwstenen van het Expertiseteam' geëvalueerd en is geconcludeerd op de ingeslagen weg door te gaan. De VNG wil nu met inbreng van haar leden een belangrijke stap zetten in dit traject en brengt nu dan ook graag het voorstel voor de verdeling van de middelen voor beschermd wonen in consultatie bij alle gemeenten.

Objectief verdeelmodel

Besloten is dat beschermd wonen een taak van alle gemeenten wordt. Daarom wordt per 1 januari 2022 gestart met de inhoudelijke doordecentralisatie van beschermd wonen van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Om dit ook in financiële zin mogelijk te maken, is er de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met gemeenten een nieuw, objectief verdeelmodel voor beschermd wonen ontwikkeld. De bedoeling is dat dit verdeelmodel voor beschermd wonen ingaat per 1 januari 2023.   

De doordecentralisatie van beschermd wonen kan binnen diverse gemeentelijke gremia op veel draagvlak rekenen. Zo hebben bestuurders herhaaldelijk de wens uitgesproken om hier voortvarend mee door te gaan. Dat betekent dat nog een uitspraak van de leden nodig is over het ontwikkelde objectief verdeelmodel BW. 

Consultatie

In september concludeerden de VNG-commissies Zorg Jeugd en Onderwijs (ZJO) en Financiën dat alle informatie beschikbaar is om de samenhang tussen het verdeelvoorstel voor BW en het verdeelvoorstel van de algemene uitkering te bezien en dat ten aanzien van het objectief verdeelmodel BW overgegaan kan worden tot consultatie. Daarom wil de VNG dit voorstel graag voorleggen aan alle gemeenten. Gemeentesecretarissen hebben daartoe een enquête ontvangen om namens hun gemeente te kunnen reageren.

Meer informatie