Van 9 december 2019 tot 13 januari 2020 vindt de openbare internetconsultatie plaats voor de Invoeringsregeling Omgevingswet. De Invoeringsregeling maakt deel uit van het invoeringsspoor van de Omgevingswet en vormt daarvan het sluitstuk.

Over de Invoeringsregeling

Het stelsel Omgevingswet bevat de Omgevingswet, de 4 AMvB’s (Bal, Bbl, Bkl en Omgevingsbesluit) en de op 22 november jl. gepubliceerde Omgevingsregeling. 

De Invoeringsregeling vult de Omgevingsregeling aan met regels die voortvloeien uit het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Die regels zijn nodig voor de toepassing van de wet en de AMvB’s op het gebied van milieu, water, bouwen, ruimte, erfgoed, natuur en infrastructuur.

Het gaat om:

 • aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling
  • aanvraagvereisten voor bepaalde omgevingsvergunningen (o.a. bouwactiviteit, milieubelastende activiteit, mijnbouwactiviteit, activiteiten rond spoorwegen en luchthavens),  
  • meet- en rekenregels voor monitoring en onderzoeksverplichtingen die gemeenten moet toepassen bij het opstellen van een omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning,
  • energiebesparende maatregelen voor milieubelastende activiteiten en gebouwen
  • geometrische grenzen van locaties en gebieden waarvoor het Rijk specifieke regelgeving heeft opgenomen in het Invoeringsbesluit
  • regels voor Rijksleges (o.a. tarieven)
 • regels voor de juridische borging van de landelijke voorziening digitaal stelsel omgevingswet, handhaving en alarmeringswaarden luchtkwaliteit
 • regels over intrekking en wijzigingen van andere regelingen en overgangsrecht

De Omgevingsregeling is ook na inpassing van de Invoeringsregeling nog niet volledig: vanuit de Aanvullingssporen Bodem, Geluid, Natuur en Grondeigendom wordt de Omgevingsregeling nog aangevuld. De openbare consultatie ontwerp-aanvullingsregeling grondeigendom vindt eveneens deze maand plaats; de openbare consultaties van de overige ontwerp-aanvullingsregelingen volgen begin 2020.

Uw inbreng is gewenst!

De VNG dient namens gemeenten een reactie in. Om de gemeentelijke standpunten bij de Invoeringsregeling in onze reactie goed te verwoorden hebben wij de inbreng van gemeentelijke meedenkers nodig. Uw bijdrage aan de VNG-reactie waarderen wij zeer. 

U kunt uw inbreng tot en met 19 januari 2020 sturen naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van 'Inbreng VNG-reactie Invoeringsregeling'. 

Wij vragen u voor uw artikelsgewijze opmerkingen het bijgevoegde excelformat te gebruiken.

Meer informatie