Wethouder Guido Rink (Emmen) heeft namens het Europees Comité van de Regio’s een advies geschreven over Artificiële Intelligentie. Op 9 juli werd dit conceptadvies goedgekeurd tijdens de digitale vergadering van de commissie SEDEC van het Comité. 

De commissie SEDEC gaat over Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur. Gedurende de vergadering gaf Rink een toelichting op het advies en werd een korte discussie gehouden. In oktober wordt het advies behandeld tijdens de plenaire vergadering van het Comité. Dan zal het advies officieel worden goedgekeurd. 

Aanleiding voor dit advies is een discussiestuk van de Europese Commissie over Artificiële Intelligentie (AI) waarin de Europese Commissie haar visie uiteen zet voor het bevorderen van AI en het beperken van bijbehorende risico’s. In het advies geven de Europese lokale en regionale overheden hierop een reactie. Na officiële goedkeuring wordt het advies dan ook aangeboden aan de Europese Commissie. 

Advies

AI biedt veel potentie voor de samenleving, bedrijven en inwoners. Niet alleen voor de economie, maar ook voor het oplossen van maatschappelijke opgaven. In het toekomstige Europees beleid moet dan ook worden ingezet op versterking van en investering in multidisciplinaire lokale en regionale netwerken van overheden, inwoners, kennisinstellingen en bedrijven. Lokale en regionale innovatiehubs spelen daarbij een centrale rol. 

Tegelijkertijd kan de toepassing van AI ook risico’s met zich mee brengen. Het is daarom van belang dat burger- en consumentenrechten worden gewaarborgd, evenals publieke waarden. Onder meer de anti-discriminatiewetgeving en het recht op persoonsgegevensbescherming vallen hieronder. Daarnaast hangt het succes van AI af van het vertrouwen dat inwoners in de technologie hebben. 

In het advies wordt dan ook betoogd dat het belangrijk is om te investeren in digitale vaardigheden in het onderwijs, omscholing en een leven lang leren. Dit geldt ook voor bijscholing van politici en beleidsmakers op het terrein van AI voor een goede democratische besluitvorming.

Vanwege de nauwe verbondenheid van kansen en risico’s van AI-toepassingen, moeten decentrale overheden betrokken worden bij de ontwikkeling en toepassing van Europese wet- en regelgeving. Bij de ontwikkeling daarvan is het belangrijk om dit flexibel vorm te geven en waar nodig bij te sturen. In het advies wordt daarom een lerende aanpak voorgesteld waarbij ruimte is om te experimenteren en waarbij tegelijkertijd publieke waarden worden geborgd. Op deze manier wordt innovatie niet geremd, en blijven de aandachtspunten voor het vertrouwen in AI gehandhaafd. 

Meer informatie