Op 12 februari 2021 vindt de uitgestelde ALV plaats. In een ledenbrief stuurt de VNG gemeenten alvast een aantal conceptstukken toe, zoals het GGU Jaarplan 2021, de VNG Agenda 2021 en de verantwoording over de uitvoering van moties die in de ALV van 25 september zijn aangenomen of aangehouden.

Op basis van actuele ontwikkelingen en informatie kunnen deze stukken nog worden aangepast. De definitieve ALV-stukken, waaronder de stukken inzake de voorbereiding op de kabinetsformatie en het onderzoek jeugd, ontvangt u uiterlijk 15 januari 2021, 4 weken voorafgaand aan de ALV. Vervolgens kunt tot uiterlijk 1 februari amendementen op voorstellen indienen. Wij vragen u om ook moties uiterlijk op deze datum in te dienen. Op de agenda van de ALV staan de VNG inzet voor de kabinetsformatie en de actualiteit rond het onderzoek jeugd centraal. De VNG Bestuurdersdag van 27 november stond al in het teken van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie. Wij zullen u daarover, onder meer via webinars, in de komende periode nader informeren. Wij maken van de gelegenheid gebruik om u ook te informeren over de stand van zaken rond de Omgevingswet.

Meer informatie