Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was (16 maart t/m 7 juni 2020) ouders te compenseren voor de eigen bijdrage die zij in die periode wel betaald hebben.

Het gaat om de kosten van voorschoolse educatie (VE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De Rijksoverheid heeft hiervoor €8,3 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten. 

In dit bericht leest u waarom er wordt gecompenseerd, wat de rol van de gemeente hierbij is en hoe de gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang doorgaans werkt. 

Hoe werkt de gemeentelijke bijdrage? 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aantal regelingen mbt kinderopvang, namelijk VE, peuteropvang, en SMI. Hoe dit is geregeld verschilt per gemeente, maar doorgaans betalen ouders een eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie of aan de gemeente. Als de eigen bijdrage via de kinderopvangorganisatie loopt, dan stuurt de kinderopvangorganisatie maandelijks een rekening aan de ouders voor het deel dat zij zelf moeten betalen. 

Waarom wordt deze eigen bijdrage gecompenseerd? 

De eigen bijdrage wordt voor de gemeentelijke doelgroepen gecompenseerd, omdat ouders de kinderopvang hebben doorbetaald tijdens de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was vanwege de coronamaatregelen. Ouders krijgen vanzelfsprekend alleen hun eigen bijdrage terug wanneer de rekeningen zijn doorbetaald. 

Rol van de gemeente 

De Rijksoverheid heeft €8,3 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten via het gemeentefonds zodat gemeenten ouders een vergoeding kunnen geven. Dit wordt geregeld in de septembercirculaire, en gemeenten krijgen dit geld vanaf oktober. Meer informatie hierover en de specifieke verdeling over gemeenten vindt u op de website van Rijksoverheid.

Het vergoeden van de kosten kan de gemeente op 2 manieren doen: aan de kinderopvangorganisaties of rechtstreeks aan de ouders. 

  • Als uw gemeente het bedrag rechtstreeks aan de ouders betaalt, is duidelijke communicatie met de ouders hierover belangrijk. 
  • Kinderopvangorganisaties kunnen ook een factuur indienen bij de gemeente. Dit zal het meeste voorkomen. 

Belangrijk is dat de kosten die ouders hebben gemaakt aan hen wordt terugbetaald, dit is waar de compensatieregeling voor bedoeld is.