De communicatie naar inburgeringsplichtigen is straks in handen van alle partners uit de inburgeringsketen, waaronder gemeenten. Het blijkt dat zij behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. Daarom wordt er de komende maanden een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld.

Om te stimuleren dat er eenheid is in taal, toon, vorm en inhoud in alle communicatie, zijn er eerder 6 uitgangspunten ontwikkeld. In lijn met deze richtlijnen worden de volgende communicatiemiddelen ontwikkeld en kunnen gemeenten onderling materialen uitwisselen:

Animatievideo

Begin december komt er een animatievideo voor inburgeraars waarin wordt uitgelegd hoe het inburgeringstraject eruitziet. Het biedt antwoord op vragen als: Waar werkt de inburgeraar de komende 3 jaar naartoe? Uit welke stappen bestaat het traject? Wat staat de inburgeraar allemaal te wachten? Met welke instanties heeft de inburgeraar contact? Deze animatie zal worden aangeboden in het Nederlands, Engels en een aantal andere talen die onder veel inburgeraars gesproken worden.

Platform voor uitwisseling ideeën, voorbeelden en materialen

Er is veel behoefte aan voorbeeldbrieven, infographics, folders en ander ondersteunend materiaal. Een aantal gemeenten hebben al prachtige materialen ontwikkeld of hebben andere goede ideeën over communicatie met inburgeraars. Graag faciliteren we dat gemeenten van elkaar kunnen leren. Daarom is er vanaf nu een map op het VNG Forum ‘Asiel & Integratie’ ingericht waarop gemeenten onderling hun materiaal kunnen uitwisselen. Graag roepen we de gemeenten op om hier hun brieven, drukwerk en andere materiaal ter inspiratie beschikbaar te stellen.

Q&A

Verder werken we aan een lijst met veelgestelde vragen van inburgeraars en de antwoorden hierop.

De communicatierichtlijnen en -middelen zijn opgesteld, en worden ontwikkeld, door de VNG, Divosa, DUO, de IND, het COA en het ministerie van SZW in afstemming met oud-inburgeringsplichtigen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Wij hopen de gemeenten met deze middelen verder op weg te helpen in de voorbereiding naar de nieuwe wet.

Inburgeren.nl

Tot slot werkt DUO verder aan inburgeren.nl. Gemeenten kunnen de website gebruiken om inburgeraars uitleg te geven over het inburgeringstraject. De komende tijd maken we duidelijk wat dit precies behelst. Ook zal hier de gevisualiseerde klantreis van de inburgeraar onder de Wet inburgering 2021 terug te vinden zijn. Dit is een globaal overzicht van de contactmomenten tussen ketenpartners en inburgeringsplichtigen in het nieuwe inburgeringsstelsel.

Door in te loggen op ‘Mijn Inburgering’ op inburgeren.nl kan een inburgeraar persoonlijke informatie over het traject vinden, bijvoorbeeld hoeveel tijd er nog is om in te burgeren of welke examens nog gedaan moeten worden. Of een inburgeraar nu onder de huidige wet of onder de Wet inburgering 2021 valt: op inburgeren.nl staat informatie over het gehele traject.

Wet inburgering 2021

Onder de Wet inburgering 2021, die in werking treedt per 1 januari 2022, ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe wet.

Meer informatie