Maastricht, de stad waar in 1991 ook het bekende Europese Verdrag van Maastricht is getekend ter oprichting van de  Europese Unie. Op 9 mei ontving het verdrag van Maastricht het Europese erfgoedlabel als 3e in Nederland.

In Maastricht vond op uitnodiging van burgemeester Penn-te Strake de laatste vergadering van de Commissie Europa en Internationaal plaats. De laatste vergadering van huidige commissie Europa en Internationaal stond in het teken van de dag van Europa.

Commissievergadering

Het plenaire gedeelte van de commissievergadering blikte terug op de afgelopen commissieperiode van 2014 tot 2018. Daarnaast gingen de leden in gesprek over de Europese en Internationale trends die ter grondslag liggen aan het beleidsplan van de nieuwe commissie voor de periode 2018 – 2022. De leden gave ook input voor de opstelling van de VNG Meerjarenvisie 2020-2024 en men sprak over de EU paragraaf in het Interbestuurlijk Programma. Er werd tot slot aandacht gevraagd voor de twee deelsessies die de Commissie organiseert tijdens het VNG Congres in Maastricht op 26 en 27 juni over "Lessen in crisisbeheer van Saba en Maastricht” en Grensoverschrijdende samenwerking.

Delegatie naar het Comité van de Regio’s

Tijdens de vergadering van de nationale delegatie naar het Comité van de Regio’s spraken de leden onder andere over het recent gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de stand van zaken van het Interbestuurlijk Programma (IBP), subsidiariteit, het CvdR rapport over de meningen van burgers over Europa en de Brexit.

Delegatie naar het Congres van de Raad van Europa

De delegatie naar het Congres stond stil bij de handleiding over mensenrechten op lokaal niveau die in maart gepresenteerd was. In het kader van het actieplan mensenrechten wordt er nog een handleiding ontwikkeld. De delegatie wisselde ideeën uit over het onderwerp van de volgende editie. Ook sprak men over de 35e Zitting van het Congres waarbij de mandaten van de nationale delegaties naar het Congres hernieuwd worden. Tevens werden er nieuwe voorzitters gekozen voor de commissies, lokale en regionale kamer en het Congres.

Internationale delegatie

De internationale delegatie blikte terug op de resultaten van afgelopen jaren. Zo zijn er onder meer twee nieuwe programma’s ter versterking van lokaal bestuur van start gegaan en was er meer erkenning voor het belang van lokale autonomie in wereldwijde agenda’s. Daarnaast werd vooruit geblikt naar de toekomst, waarbij de delegatie besprak hoe de Global Goals sterker verankerd kunnen worden in beleid en programma’s, zoals in de meerjarenvisie. Ter inspiratie ontvingen alle leden van de commissie een handreiking voor gemeenten over hoe de Global Goals verbonden kunnen worden met het gemeentelijke beleid.

Meer informatie