De commissie-Borstlap adviseerde donderdag 23 januari het kabinet over de toekomst van werk en de arbeidsmarkt. De commissie ondersteunt hiermee de verbetervoorstellen die gemeenten onder andere recent aan het kabinet hebben gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de Participatiewet.

Investeer in re-integratie van werkzoekenden, maar ook in scholing van werkenden, en zorg voor bestaanszekerheid. Het voorstel van de commissie-Borstlap om vast personeel minder te beschermen zien wij echter als een potentieel risico dat kan leiden tot een toename van mensen in de WW of bijstand.

Investeer in re-integratie

Het Participatiebudget is vanaf 2010 per uitkeringsgerechtigde gedaald van € 4.500 naar € 1.500. Hiermee is de Participatiewet verworden tot een wet die voornamelijk voorziet in inkomen. Er gaan forse bedragen naar het verstrekken van uitkeringen. Maar op de middelen voor re-integratie is de afgelopen jaren meer dan een miljard bezuinigd. Gemeenten en Rijk hebben de gezamenlijke ambitie om alle mensen vanuit de Participatiewet te laten participeren of richting de arbeidsmarkt te begeleiden. Maar als we deze ambitie willen realiseren moet het Rijk wel fors extra investeren in re-integratie. Gemeenten hebben eenvoudigweg niet het geld om dit zelf te bekostigen.

Bestaanszekerheid voor kwetsbare inwoners

Wij delen de zorgen van de commissie-Borstlap over de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Werk voor kwetsbare inwoners is vaak onzeker en in economisch mindere tijden valt een deel van deze inwoners relatief snel terug op bijstand. Bovendien leidt een flexcontract sneller tot armoede of financiële problemen, zoals de commissie-Borstlap ook stelt. De structurele oorzaken die de bestaanszekerheid van werkende armen ondermijnen moeten daarom worden aangepakt.

Leven lang ontwikkelen

Wij delen de wens van de commissie-Borstlap dat mensen zich hun hele leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Dit hebben we nog niet goed geregeld in Nederland. Vooral in mensen die het praktische werk doen dan wel een flexcontract of een uitkering hebben, wordt beperkt geïnvesteerd. Wij hebben het kabinet daarom gevraagd om een gecoördineerde aanpak van leven lang ontwikkelen hoog op de agenda te zetten.

Zie ook: