Alle gemeenten deden in 2016 onderzoek naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. De gegevens van ruim 85.000 cliënten laten zien dat de meesten van hen positieve ervaringen hebben met de Wmo-ondersteuning door gemeenten.

Meer dan driekwart van de ondervraagden geeft op de meeste vragen een positief antwoord. Dit blijkt uit onderzoek gebaseerd op representatieve steekproeven in 354 gemeenten. Gemeenten gebruiken het cliëntervaringsonderzoek bij hun lokale verantwoording en beleidsdiscussies.

Steeds beter

Zowel over de toegang, als over de kwaliteit van de ondersteuning en de mate waarin die cliënten ook daadwerkelijk iets oplevert, geeft 70 tot 80% van de respondenten een positief oordeel. Dit rechtvaardigt de conclusie dat gemeenten niet alleen de transitie van AWBZ naar Wmo zorgvuldig hebben uitgevoerd, maar ook dat zij de uitvoering van de nieuwe Wmo steeds beter op orde krijgen, zowel voor oude als nieuwe cliënten.

Belangrijkste verbeterpunt

De transformatie van het sociaal domein is overigens nog in volle gang. Gemeenten streven op veel punten naar verdere verbetering. Het belangrijkste verbeterpunt op basis van dit onderzoek is de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Slechts iets meer dan een kwart van de respondenten meldt te weten dat zij hiervan gebruik kunnen maken.

Handreiking cliëntondersteuning

De uitkomst over cliëntondersteuning spoort met ervaringen van gemeenten en cliëntenorganisaties dat het gebruik ervan achterblijft bij de verwachting. In dit verband wijzen we op de handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning die de VNG deze week publiceerde (zie onderaan dit bericht). De handreiking gaat onder andere in op het vergroten van de bekendheid van cliëntondersteuning.

Bedoeling cliëntervaringsonderzoek

Het jaarlijkse Wmo-cliëntervaringsonderzoek is door de wetgever bedoeld als instrument voor lokale verantwoording: aan de gemeenteraad, de adviesraad en andere lokale belanghebbenden. De mogelijkheid om de eigen prestaties (via een lijst van tien verplichte vragen) te kunnen vergelijken met andere gemeenten, gemeenteklassen of landelijke cijfers (via www.waarstaatjegemeente.nl) levert nuttige input op voor de lokale beleidsdiscussies.

Meer informatie

Zie ook