Over het algemeen zijn vluchtelingen terughoudend in het zoeken van hulp bij psychische klachten. Classroom Based Intervention (CBI) biedt hulp aan kinderen en jongeren in een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld een schakelklas.

CBI is een groepsgewijze laagdrempelige methode om de veerkracht en weerbaarheid van kinderen en jongeren met traumatische ervaringen weer te herstellen. De methode is ontwikkeld door Robert Macy, hoofd van het International Trauma Center in Boston. Internationale NGO’s hebben de CBI-methode toegepast in een aantal landen waar mensen langdurig te maken hebben gehad met oorlog of rampen.

Noord-Holland Noord

Op initiatief van GGZ NHN en Parlan is in Noord-Holland Noord gestart met Classroom Based Intervention op twee scholen, namelijk in Hoorn en in Alkmaar.

Robert Macy was in september in Alkmaar om jeugdwerkers te trainen. Hij heeft toen ook een presentatie gehouden waarin hij vertelde over voorbeeldprojecten wereldwijd en hoe de methodiek heeft geholpen om jongeren waarvan de hele familie was omgekomen, weer iets van een toekomstperspectief te bieden

GGZ NHN en Parlan gaan de CBI-methode gezamenlijk implementeren in de regio Noord-Holland Noord. Ze richten zich daarbij in eerste instantie op alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) en daarna ook op andere vluchtelingenkinderen in de internationale schakelklassen.

Aansluiten bij de doelgroep

Bij het implementeren wordt rekening gehouden met de grote aantallen asielzoekers met een Syrische en Eritrese achtergrond. Daarom zullen er Arabisch en Tigrinya sprekende groepen worden samengesteld die ondersteuning krijgen van een tolk.

Belangrijk uitgangspunt van CBI is zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande groepen en bij de natuurlijke leefomgeving. Daarnaast gebruikt CBI expressieve en psychomotore methodieken.

Drempel verlagen

Deelnemers vanuit een andere achtergrond en cultuur kunnen wantrouwend staan tegenover hulpverlening. Om de drempel voor deelname zo veel mogelijk te verlagen, worden vrijwilligers uit de eigen groep bij de training betrokken.

GGZ NHN en Parlan hebben al contacten met oudere Eritrese en Iraakse jongeren die al langer in Nederland zijn en die mogelijk kunnen deelnemen aan de trainingen.

Over de CBI-methode

De verschillende doelen zijn:

  • Preventie: de kans op onaangepast gedrag en angst- en stemmingsklachten verlagen.
  • De veerkracht vergroten en normaal gedrag stimuleren.
  • Geloof in eigen kracht vergroten (empowerment).
  • Screening van high risk-individuen die meer begeleiding nodig hebben.

Het gaat bij CBI om een methode van 12 tot 15 sessies van één uur in een periode van 4 tot 5 weken. De eerste 4 tot 5 sessies zijn gericht op het herstellen van vertrouwen en normaal gedrag. De tweede 4 tot 5 sessies zijn gericht op gebeurtenissen waar de deelnemers aan blootgesteld zijn en mogelijk last van hebben. De laatste 4 tot 5 sessies zijn gericht op het leren van nieuwe vaardigheden om om te gaan met de klachten als gevolg van traumatische ervaringen.

Daarvoor worden verschillende methodieken gebruikt, zowel cognitieve (voorlichting, vertellen), expressieve (tekenen) als psychomotore (zang, dans, spel). De keuze voor een van de methodieken hangt af van de wensen van de deelnemers.

De professionele hulpverleners van GGZ NHN en Parlan gaan de methode inzetten en bekijken of ze goed toepasbaar en succesvol is. Als dat het geval is, gaat men op zoek naar mogelijkheden om mensen met een vluchtelingenachtergrond op te leiden tot trainers.

De uitkomst van de pilot kan voor gemeenten interessant zijn. Het kan een methode zijn om AMV’ers weer toekomstperspectief te geven en bijdragen aan participatie en integratie.

Meer informatie