De Cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2021 - 2025 is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadpleging heeft het VNG-bestuur de cao op donderdag 16 september bekrachtigd. De vakbonden hebben het akkoord ook bekrachtigd.

De cao heeft een looptijd van 5 jaar, van 1 januari 2021 t/m 31 december 2025, en bevat afspraken over de salarisontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en het kopen van extra verlof. De ledenraadpleging liep van 12 juli tot en met 3 september. 140 gemeenten hebben hun stem uitgebracht, 139 stemmen voor en 1 tegen. 

Uitwerking van de afspraken

Regeling eerder stoppen met werken
Cao-partijen zijn een regeling overeengekomen om 2 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deelname aan deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk gedurende de looptijd van de cao. 

De regeling eerder stoppen met werken is complex. Vanwege de keuze voor een indienstvariant is het vooralsnog niet mogelijk om het ouderdomspensioen naar voren te halen. Cao-partijen gaan na hoe dit wel gerealiseerd kan worden.

Salarisontwikkeling
De salarisontwikkeling in 2021 voor werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (wml) verdienen, wordt gedekt door de loon- en prijsontwikkeling (LPO) die het rijk jaarlijks aan het macrobudget WSW-klassiek toevoegt. Niet de hele LPO gaat naar salarissen, ongeveer 15% daarvan wordt gebruikt om de stijgende werkgeverslasten te compenseren. De LPO voor 2021 is 2,16%.

Conform de afspraken wordt de salarisstijging voor mensen die meer dan wml verdienen in 2 fasen uitgevoerd:

  • Per 1 juli 2021 een stijging van 0,96% (met terugwerkende kracht), deze stijging is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021
  • Per 1 januari 2022 een stijging van 1,2% (LPO percentage (2,16%) min ontvangen verhoging per 1 juli 2021 (0,96%))

Voor de jaren 2022 - 2025 heeft het ministerie van SZW nog geen toezegging gedaan om de LPO uit te keren. Sociale partners gaan voor het einde van het jaar met het nieuwe kabinet in gesprek over een langjarige toezegging.

Mogelijkheid kopen extra verlof
Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om extra verlof te kopen. Doel van verlof is in eerste instantie het herstellen van de geleverde inspanning/arbeid. Samen met de vakbonden wordt de afspraak verder uitgewerkt. Het toekennen of weigeren van de aankoop van extra verlof is een afweging die de individuele werkgever het beste kan maken, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de werknemer. 

Evaluatie van de afspraken

Cao-partijen zijn overeengekomen om de afspraken tweejaarlijks te evalueren. Het herschrijven en vereenvoudigen van de tekst van de cao maakt ook onderdeel uit van de evaluatie.