Het LOGA heeft per 1 januari 2020 een Cao Ontslagcommissie ingesteld. De Cao Ontslagcommissie gaat in plaats van het UWV oordelen over verzoeken van werkgevers met betrekking tot het voorgenomen ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen (reorganisatie-ontslag).

De ontslagcommissie is ingesteld voor een periode van vier jaar, waarna het LOGA op basis van een evaluatie zal beslissen over de voortzetting daarvan.

Het instellen van een Ontslagcommissie is geregeld in artikel 9.15 van de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Het betreft hier ontslagverzoeken op grond van artikel 7:669 lid 3 sub a BW.

Overgangsrecht

In het kader van het overgangsrecht (Wnra) zal de ontslagcommissie verzoeken om toestemming voor ontslag voor werknemers:

  • die vóór 2020 boventallig zijn geworden toetsen aan de lokale regels (in sociale plannen en statuten) die golden op het moment waarop de betreffende werknemer boventallig is verklaard. 
  • die ná 1 januari 2020 boventallig zijn verklaard,  – net als bij het UWV – beoordelen aan de hand van de daarvoor geldende bepalingen in de Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels van het UWV.

Aanmelden boventallige medewerkers

Om een goed beeld te krijgen van de werklast voor de commissie in het komende jaar, vragen wij de leden van de VNG en de WSGO met boventallige medewerkers waarvan het Van werk naar werk-traject in de loop van dat jaar ten einde loopt, ons de volgende gegevens te melden: Aantal boventallige medewerkers waarvan dit jaar het Vwnw-traject afloopt, met vermelding van de maand(en) waarin dit het geval is. Deze informatie kan worden gezonden naar:

  • paul.dubois@vng.nl

Meer informatie

Voor meer informatie en de procedure van de Ontslagcommissie zie: