Het College voor Arbeidszaken heeft de ledenraadpleging over de arbeidsvoorwaardennota afgerond. Het bestuur heeft donderdag 16 februari de uitslag van de ledenraadpleging besproken en de definitieve arbeidsvoorwaardennota vastgesteld.

In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten van de gemeentelijke werkgevers voor het overleg over de Cao Gemeenten.

Uitslag ledenraadpleging

 • 250 gemeenten hebben gestemd
 • 212 gemeenten hebben voor gestemd
 • 38 gemeenten hebben tegengestemd
   
 • 20 aangesloten organisaties hebben gestemd
 • 16 aangesloten organisaties hebben voor gestemd
 • 4 aangesloten organisaties hebben tegen gestemd

Inhoudelijke opmerkingen

Hieronder staan de inhoudelijke opmerkingen die gemeenten hebben gemaakt, voor zover ze afwijken van de voorgestelde arbeidsvoorwaardennota of daarop een aanvulling geven.

Tegenstemmen zijn in de meeste gevallen vanwege het voorstel voor bewust belonen: men ziet niet de toegevoegde waarde van het voorgestelde systeem of vindt dat het voorstel te veel richtlijnen bevat voor zaken die zijn voorbehouden aan de lokale bedrijfsvoering, zoals de gesprekscyclus. Deze mening wordt gedeeld door een groot aantal gemeenten dat niettemin heeft ingestemd met de arbeidsvoorwaardennota.

Een tweede reden voor tegenstemmen is het voorstel om verlof te harmoniseren. Een onderscheid in lokaal verlof  vinden deze gemeenten belangrijk. Deze mening wordt gedeeld door een beperkt aantal gemeenten dat heeft ingestemd. Gemeenten die achter het harmoniseren van verlof staan wijzen wel op het belang van kosten (voor de werkgever), overgangsrecht/zorgvuldigheid (voor de werknemer) en behoud van de mogelijkheid voor lokale feestdagen.

Andere opmerkingen die meerdere gemeenten hebben gemaakt, betreffen:

 • het belang van een integrale kostenbenadering van de afzonderlijke voorstellen
 • de kosten van een ontkoppeling van de tegemoetkoming in de ziektekosten van de collectieve zorgverzekering
 • loon en looptijd;
 • de tijd voor implementatie van afspraken

Conclusies en uitwerking

De ledenraadpleging heeft geleid tot de volgende conclusies. De meeste voorstellen van de VNG worden ondersteund door de meerderheid van de gemeenten. Een aanzienlijke groep gemeenten heeft echter principieel bezwaar tegen het voorstel voor bewust belonen. Zij vinden dat het voorstel voor bewust belonen te veel ingrijpt op de bedrijfsvoering en het HRM van gemeenten en dat cao-afspraken zich moeten beperken tot de arbeidsvoorwaarden. De VNG heeft daarom besloten om in de cao-onderhandelingen niet in te zetten op een voor alle gemeenten geldend systeem voor bewust belonen.

Tegelijk is er een meerderheid van gemeenten die wel een systeem voor bewust belonen willen introduceren, en die zich kunnen vinden in het advies dat hiervoor in co-creatie is opgesteld. De VNG gaat voorstellen om deze groep gemeenten hierin te faciliteren. Mogelijkheden hiervoor zijn een ‘kan’-bepaling in de rechtspositie of pilots.

Bij de uitwerking van de afspraak over het verlof zal een evenwicht gevonden moeten worden tussen de wens de cao te harmoniseren en lokaal onderscheidingsvermogen, en tussen kostenbeheersing en solide overgangsrecht. De kanttekeningen bij de andere voorstellen worden meegenomen in de inzet van de VNG bij de onderhandelingen.

Verdere procedure

De VNG en de vakbonden hebben de onderhandelingen geopend en de inzetbrieven uitgewisseld en toegelicht. De onderhandelingen over de afzonderlijke onderwerpen beginnen op 8 maart aanstaande.

Meer informatie