Het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden hebben op 14 december de inzetbrieven uitgewisseld voor de Cao Gemeenten 2019. De inzet van de VNG is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.

Inzetbrief VNG

 • De VNG wil een beleidsarme cao met een afspraak over een salarisverhoging en een harmonisering van verlof.
 • De VNG wil een salarisverhoging afspreken waarmee de sector gemeenten gelijke pas blijft houden met de salarisverhogingen bij de overheid. Omdat de VNG en de vakbonden ook in de moeilijke jaren salarisverhogingen hebben afgesproken, is een inhaalslag niet nodig.
 • De harmonisatie van verlof is een uitwerking van de vorige cao. De VNG en de vakbonden hebben samen een werkgroep ingesteld, die een voorstel voor een norm voor verlof heeft gedaan. De VNG heeft deze norm voorgelegd aan de leden, en de meeste leden willen dat deze norm in de cao wordt opgenomen.

Arbeidsvoorwaardennota: uitslag ledenraadpleging

De VNG heeft over de inzet een ledenraadpleging gehouden. De uitslag van de ledenraadpleging is als volgt:

 • 254 gemeenten hebben gestemd
 • 219 gemeenten hebben voor gestemd
 • 35 gemeenten hebben tegengestemd
   
 • 43 aangesloten organisaties hebben een adviserende stem gegeven
 • 38 aangesloten organisaties hebben daarbij een stem voor gegeven
 • 5 aangesloten organisaties hebben daarbij een stem tegen gegeven

Inhoudelijke reacties

Er zijn veel inhoudelijke reacties gekomen op het voorstel harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Bij gemeenten die tegenstemden, zijn veel voorkomende opmerkingen:

 • dat zij het lokaal bovenwettelijk verlof belangrijk vinden om zich te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt
 • dat er een oplossing ontbreekt voor gemeenten die lokaal verlof eerder hebben geharmoniseerd en daar andere arbeidsvoorwaarden voor in de plaats hebben afgesproken
 • dat de door de VNG voorgestelde afbouwregeling te beperkt is voor werknemers

Bij gemeenten die voor hebben gestemd, is een veel gemaakte opmerking:

 • dat de sectorale verlofnorm eenvoudig uitvoerbaar moet zijn en lokaal overleg onnodig maakt.

Overige opmerkingen

 • men heeft voorkeur voor een eerdere invoeringsdatum van de harmonisering verlof
 • de loonafspraak moet marktconform zijn
 • de voorwaarden voor de tegemoetkoming in de ziektekosten van de collectieve zorgverzekering moeten worden afgeschaft
 • aandacht voor vernieuwing

Het VNG-bestuur heeft geconstateerd dat de meerderheid van de leden instemt met de arbeidsvoorwaardennota en heeft deze ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat in het overleg waar mogelijk rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen.

Procedure

De VNG en de vakbonden zijn op 14 december 2018 gestart met het overleg voor de Cao Gemeenten 2019. De inzetbrieven van de VNG en de vakbonden zijn overhandigd en toegelicht. (Zie onderaan dit bericht). In januari 2019 gaan partijen verder met het overleg voor een nieuwe Cao Gemeenten.

Op dit moment loopt een ledenraadpleging over de afspraken over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie (Wnra), waaronder een tekst voor een nieuwe cao. De bedoeling is dat de afspraken over de Wnra ingaan per 1 januari 2020. Afspraken die worden gemaakt in het overleg over de cao 2019, worden verwerkt in zowel de CAR-UWO die geldt tot 1 januari 2020 als in de Cao Gemeenten die geldt vanaf.

Meer informatie

Zie ook