Veel gemeenten zijn nu bezig met de voorbereiding van hun cultuurplannen 2021-2024 en met de coronacompensatie voor de lokale cultuur in 2020. Het Fonds Podiumkunsten/FPK kan daaraan namens het Rijk een financiële bijdrage leveren.

Het Fonds Podiumkunsten/FPK heeft bij de subsidie-aanvragen 2021-2024 slechts 39% van de gezelschappen kunnen honoreren. Voor de festivals ligt dit wat gunstiger, hier gaat het om 63%. Al eerder heeft de VNG, tot op heden tevergeefs, aan de minister van OCW en de Kamer gevraagd om reparatie van het budget zodat problemen binnen gemeenten voorkomen worden. Verder heeft het FPK COVID-19 bijdragen toegekend voor 2020 aan onder andere lokale schouwburgen, concertzalen en poppodia van landelijk belang. Er is nog beperkt geld voor andere podia. Volgens het FPK en de VNG is deze coronacompensatie onvoldoende.

Gezelschappen: beperkte honorering en spreiding geen prioriteit

Er was voor € 50 miljoen per jaar aangevraagd door 202 instellingen, terwijl in 2021-2024 jaarlijks maar € 20 miljoen kan worden uitgekeerd. Dit gebeurt aan 78 makers: 33 nieuwe en 45 die al eerder subsidie ontvingen. Van hen zijn er slechts 7 in Noord, Oost en Zuid plus 1 in Midden, terwijl er daar respectievelijk 44 en 11 aanvragen waren. De argumentatie hiervoor is als volgt. Er is meer aandacht gekomen voor het perspectief van de stedelijke regio’s. Hun culturele profielen uit 2019 hebben bijgedragen aan een sterker (zelf)bewustzijn. De minister van OCW bekostigt op basis daarvan instellingen gespreid over het gehele land en zij komt met een matchingsregeling voor plekken waar er minder geproduceerd wordt. Derhalve heeft het FPK prioriteit gegeven aan voldoende ruimte voor de werkpraktijk van de eigenstandige maker en voor nieuwe instroom boven de spreiding van de standplaats. Overigens geldt volgens het FPK dat de uitvoeringen van de gesubsidieerden op veel plekken te zien zullen zijn. 

Festivals: iets vaker gehonoreerd en beter gespreid

Bij de subsidieregeling 2021-2024 voor de festivals is er jaarlijks in totaal € 6,1 miljoen beschikbaar. Er zijn 57 festivals gehonoreerd: 24 kregen al een FPK-subsidie en voor 34 is dit nieuw. Het betrof 91 aanvragen van samen € 3,6 miljoen ten behoeve van activiteiten terwijl het FPK-budget hiervoor € 2,6 miljoen is. De middelen van de regeling zijn bij voorbaat verdeeld over het gehele land. Er wordt qua budget onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote festivals. 27 aanvragers ontvangen naast activiteitengeld ook een bijdrage van samen € 3,5 miljoen voor hun organisatie. 

COVID-19 bijdragen voor lokale instellingen van landelijk belang

Het FPK kent, gelet op de COVID-19 crisis,  in 2020 € 22 miljoen extra toe aan meerjarig door het fonds gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals. Daarnaast is er coronageld voor lokale schouwburgen, concertzalen en poppodia van landelijk belang, mits de betrokken gemeenten en/of provincies cofinancieren. Er zijn 112 aanvragen gedaan, hiervan zijn er 96 gehonoreerd met een bedrag van € 23 miljoen. Het overblijvende geld van € 6 miljoen komt ten goede aan een grotere groep instellingen voor de risico's bij het weer opstarten van de programmering: binnenkort volgt meer informatie. Het FPK meldt dat met zijn bijdrage maar een deel van de financiële nood bij de (pop)podia is gedekt. Wij delen deze mening en zetten ons overleg met het Rijk over een reële coronacompensatie ten behoeve van de lokale cultuur voort. 

Meer informatie