Het ministerie van BZK heeft op 29 juni alle gemeenten per brief geïnformeerd over de verdeling van de eerste tranche uit het compensatiepakket van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om het pakket waarvan in de meicirculaire de hoofdlijnen al bekend werden.

In deze aanvullende brief staat informatie over het financiële effect van het eerste compensatiepakket per gemeente. Dat betreft de periode tot 1 juni. Over de afronding voor deze periode en over de verdere compensatie zijn gemeenten en Rijk nog in gesprek.

Meer informatie