Gemeenten, studenten, huurders en woningcorporaties roepen de Eerste Kamer op in te stemmen met de Wet vaste huurcontracten. Deze initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie is bedoeld om van het vaste huurcontract weer de norm te maken, zoals voor 2016 ook het geval was. 

In 2016 is een wet ingevoerd die de generieke inzet van tijdelijke huurcontracten in de particuliere huursector mogelijk maakte, met als doel meer huuraanbod te creëren. Dat laatste is niet gelukt, maar wel heeft deze wet gezorgd voor veel onzekerheid bij huurders. De initiatiefwet die nu voorligt in de Eerste Kamer beoogt de huurbescherming te repareren. 

Herstel van woonzekerheid draagt bij aan bestaanszekerheid 

Er is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de Wet vaste huurcontracten. De VNG, Aedes, LSVb en de Woonbond roepen de Eerste Kamer op ook in te stemmen met de wet. Nu het thema ‘bestaanszekerheid’ zo hoog op de politieke agenda staat tijdens de verkiezingen, kan de Eerste Kamer woononzekerheid voor een grote groep huurders niet laten voortbestaan.

Permanente onzekerheid door opmars tijdelijke contracten 

De invoering van de generieke tijdelijke contracten heeft ervoor gezorgd dat veel – vaak jonge – huurders  in permanente onzekerheid wonen. Dat levert stress op en zorgt ervoor dat ze minder snel een gezin beginnen of investeren in een opleiding of carrière. Vanwege de tijdelijke huurcontracten is het voor huurders bovendien niet aantrekkelijk hun recht te halen bij een te hoge huur of servicekosten, omdat het contract dan waarschijnlijk niet verlengd wordt. Dat betekent dat zij hun rechten alleen op papier hebben.

Uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van BZK blijkt dat grofweg de helft van de nieuwe contracten in de particuliere huurmarkt sinds de invoering van de wet in 2016 een tijdelijk contract betreft. Tijdelijk wordt steeds meer de norm en verdringt het vaste huurcontract. Uit de evaluatie blijkt tevens dat het doel van de wet om het aanbod huurwoningen te vergroten niet aantoonbaar is gehaald. 

Uitzonderingen mogelijk voor tijdelijke verhuur

De Wet vaste huurcontracten herstelt de huurbescherming door deze generieke contracten weer te verbieden. In het debat in de Eerste Kamer op 7 november leek het misverstand te ontstaan dat er helemaal geen tijdelijke verhuur meer mogelijk is. Dat is niet het geval. Er blijven meerdere mogelijkheden over, zoals jongerencontracten, campuscontracten voor studenten, tijdelijke verhuur van woningen die op de nominatie staan van sloop of renovatie, wisselwoningen of verhuur door een bewoner die tijdelijk in het buitenland woont. Het standaard inzetten van tijdelijke huurcontracten in de particuliere huurmarkt wordt met deze wet voorkomen.

Meer informatie

VNG-inbreng voor het debat over de wet op 7 november (pdf, 89 kB)