ActiZ, Aedes, de VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS slaan de handen ineen om komende jaren meer dan 100.000 extra woningen te realiseren voor ouderen. Het doel is om in de komende 5 jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren.

Tot 2031 komen er nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij. Tot en met 2040 verdubbelt het aantal 80+’ers naar 1,6 miljoen.

Randvoorwaarden

Het behalen van de aantallen extra woningen is afhankelijk van diverse randvoorwaarden, zoals financiering, voldoende zorgmedewerkers en beschikbaarheid van locaties. De partijen werken samen aan oplossingen voor deze knelpunten, zodat een volgend kabinet snel besluiten kan nemen. De organisaties spreken ook de wens uit om meer sturing van het Rijk of provincies bij de realisatie van de woonzorgopgave voor ouderen.

Koppeling woonzorgvisie gemeenten met verpleegopgave

Veel gemeenten werken al aan een woonzorgvisie. In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat alle gemeenten deze medio 2021 geformuleerd hebben. In deze visie staat omschreven hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor ouderen en de benodigde voorzieningen creëren. 
Alle partijen samen, waaronder gemeenten en zorgkantoren, gaan met elkaar in overleg over de beste combinatie van wonen en (verpleeg)zorg in de verschillende regio’s. Het is de bedoeling dat zowel verpleeghuizen, als woningen geschikt voor verpleegzorg, worden gebouwd. Op basis van de visies worden gezamenlijke afspraken over de uitvoering gemaakt. De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en het samenbrengen van de zorgvraag met het aanbod, ook voor de toekomst.

Doorstroming naar woningen

Door het realiseren van voldoende geschikte woonvormen voor ouderen kunnen sommige ouderen langer zelfstandig blijven wonen en kan een verhuizing naar een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Bovendien bevordert het de doorstroming op de woningmarkt voor andere leeftijdsgroepen, waaronder starters.  

VNG: financiën en afspraken nieuw kabinet als voorwaarde  

De VNG benadrukt dat het deelnemen aan de bestuurlijke afspraken omtrent wonen en zorg een scherpe focus vraagt op de financiën van gemeenten en betere interbestuurlijke verhoudingen tussen de overheden. De kabinetsformatie is het moment om hierover afspraken te maken. Bindende afspraken met een nieuw kabinet zijn voor gemeenten voorwaardelijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van de grote opgave zoals we die hier benoemen. 

De VNG ziet de opgave van voldoende woningen voor ouderen onlosmakelijk verbonden aan de bredere opgave om voor alle kwetsbare groepen in Nederland passende woonplekken met voldoende zorg en ondersteuning te bieden. Juist een grotere integrale sturing op woonplekken voor alle aandachtgroepen versterkt de samenhang qua woonvraagstukken en op- en afschaal mogelijkheden in het bieden van passende en betaalbare zorg en steun. 

Taskforce Wonen en Zorg

De Taskforce Wonen en Zorgeen initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK, stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg biedt daarnaast concreet advies en helpt de partners, bijvoorbeeld bij het opstellen van de woonzorgvisie.

Meer informatie