Per 1 juli is het nieuwe artikel 1.15a (Drank- en horeca-inrichting) toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012. Dit betekent dat een voorschrift uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet voorgaat op een bij of krachtens BB2012 gesteld voorschrift als het eerstgenoemde voorschrift strenger is.

Dit voorkomt de situatie dat een horeca-exploitant die een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit heeft gekregen (en dus aan het Bouwbesluit 2012 voldoet) niet aan de soortgelijke maar dan zwaardere voorschriften op grond van het Besluit DHW heeft voldaan.

Deze zwaardere voorschriften hebben vooral betrekking op ventilatie, plafondhoogtes en sanitair.

Aanpassingen

Het nieuwe artikel geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouw. In samenhang met het nieuwe artikel 1.15a dat de rangorde regelt bij samenloop, zijn een aantal voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voortaan niet meer aangestuurd voor de zogenoemde bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik.

  • Artikel 4.10 Bouwbesluit 2012, dat betrekking had op de bereikbaarheid van toiletten (nieuwbouw) dat alleen was aangestuurd voor de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik, is vervallen. Tabel 4.8 is overeenkomstig aangepast.
  • Artikel 4.15 dat hetzelfde voorschrift voor bestaande bouw regelde is eveneens vervallen. Tabel 4.13 is eveneens aangepast.

Reactie VNG

De VNG is tevreden dat de toetsingskaders uit het BB2012 en het Besluit DHW nu beter op elkaar zijn afgestemd. Wij blijven pleiten voor een verdergaande integratie door het opnemen van de inrichteisen uit het Besluit DHW in het BB2012 (of in het Besluit bouwwerken leefomgeving onder de Omgevingswet). Dit zorgt voor een eenduidige vergunning  -waar er nu twee nodig zijn - en zorgt dus voor minder administratieve lasten voor de ondernemer én de gemeente.

Meer informatie