De VNG doet opnieuw een dringend beroep op het kabinet om gemeenten structureel meer financiële ruimte te geven. Dat schrijven we in een brief aan het kabinet, waarin de boodschap van de Algemene Ledenvergadering van 25 september wordt doorgegeven.

In de ALV hebben de gemeenten opnieuw aangegeven dat 'de grens is bereikt'. De moties over de noodzaak van structurele én incidentele oplossingen zijn steeds unaniem of met grote meerderheden aangenomen. Het gaat daarbij om de herverdeling van het gemeentefonds, het onderzoek naar de kosten voor jeugdhulp, en de noodzaak van structurele én incidentele oplossingen voor financiële tekorten.

Het kabinet heeft eerder laten zien begrip te hebben voor de financiële problemen van gemeenten. Zo is de opschalingskorting tijdelijk bevroren en zijn de gemeenten in coronatijd gecompenseerd voor de extra kosten. Dat is een eerste start om nu de problemen ook structureel op te pakken en de komende kosten van de coronacrisis reëel te blijven compenseren. Hierbij doen wij opnieuw een dringend beroep op het kabinet om gemeenten structureel meer financiële ruimte te geven. Dat kan door de opschalingskorting volledig te schrappen, door op basis van de uitkomsten van de onderzoeken jeugd en Wmo-abonnementstarief gemeenten volledig te compenseren en door het verstrekken aan passende financiële vergoeding voor de vele andere taken die gemeenten uitvoeren. Er is echter meer nodig om gemeenten in staat te stellen om belangrijke voorzieningen voor hun inwoners op peil te houden. De VNG gaat hierover graag het gesprek met het kabinet aan. 

Meer informatie