Sinds 2014 is het mogelijk om een woning bij een executieveiling tegen de wil van de bewoner te bezichtigen. Maar in de gemeentelijke praktijk ontstond onduidelijkheid of er in dat geval op grond van de Algemene wet op het binnentreden (Awbi) een machtiging van de burgemeester nodig is.

Einde aan de onduidelijkheid

De wetgever maakt een einde aan deze onduidelijkheid. Ten eerste door bij een bezichtiging zonder toestemming van de bewoner de tussenkomst van de deurwaarder te vereisen. Ten tweede door de deurwaarder voor deze taak de bevoegdheid toe te kennen tot het binnentreden in de woning zonder toestemming van de bewoner.

Doordat aan de deurwaarder bij wet de bevoegdheid wordt toegekend tot het binnentreden, wordt buiten twijfel gesteld dat geen machtiging is vereist (zie artikel 2 lid 1 Awbi). Zo nodig kan de deurwaarder de hulp van de politie inroepen (artikel 9, tweede volzin, Awbi). De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2019 in werking.

Meer informatie