De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over resultaatgericht indiceren bij huishoudelijke hulp (Wmo) hebben belangrijke gevolgen voor het inkoopbeleid van gemeenten. De VNG sprak hierover met het ministerie van VWS, het NDSD en gemeenten, o.a. tijdens bijeenkomsten in januari.

We lieten toen weten eind februari te kunnen komen met een handelingsperspectief voor gemeenten, dat is helaas niet gelukt. We verwachten nu uiterlijk eind maart* een reactie te geven en beogen dan ook de handelingsperspectieven te schetsen.

*Toevoeging per 4 april: Deze verwachtig is niet uitgekomen. De VNG wil de brief afwachten die minister Hugo de Jonge (VWS) hierover aan de Tweede Kamer zend. Vandaag (tijdens de behandeling van het abonnementstarief) liet de minister de Kamerleden weten dat zij de brief de komende week kunnen verwachten.

Resultaatgericht inkopen

Minister Hugo de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer binnenkort een brief over de kwestie. De VNG wil het advies aan gemeenten aan laten sluiten op de stappen die de minister zet. Gemeenten vragen zich vooral af of zij op basis van de CRvB-uitspraken moeten besluiten om het resultaatgericht inkopen/financieren niet verder uit te breiden of mogelijk zelfs te herzien (en daarmee het beleid moeten wijzigen). 

Onderzoek VNG

De VNG bezoekt momenteel gemeenten die weinig tot geen bezwaarschriften hebben ontvangen van inwoners met een resultaatgerichte indicatie. We willen vooral onderzoeken wat daarvan de verklaring is en welke lering hieruit getrokken kan worden, met name voor gemeenten die met een groter aantal bezwaarschriften te maken hebben.

Meer informatie

In onderstaande - al eerder gepubliceerde - notitie geven we onze eerdere reactie op de uitspraken van 10 december. Daarnaast gaan we in op de duiding van de uitspraak van 8 oktober door de landsadvocaat. 

Hieronder de presentatie die bij de bijeenkomsten in januari werd gegeven: