Ons land telt een groot aantal 'werkende armen'. De structurele oorzaken die hun bestaanszekerheid ondermijnen, moeten worden aangepakt met concrete maatregelen van Rijk, gemeenten én werkgevers. Dat schrijft de VNG in het position paper 'Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen'.

Dit is hét moment om grotere ambities waar te maken. Hiervoor is het nodig dat:

 • Iedereen voldoende inkomen heeft om van rond te komen,
 • de vaste lasten in verhouding staan tot de inkomsten,
 • mensen in staat zijn gezonde financiële keuzes te maken,
 • en wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, hulp wordt geboden om het (financiële) leven weer op de rit te krijgen en te houden.

Acht maatregelen

Bestaanszekerheid gaat over het hebben van voldoende en stabiel inkomen. Gemeenten werken hard aan laagdrempelige dienstverlening voor hun financieel kwetsbare inwoners. Maar als gemeenten kunnen we nog zo vraaggericht werken: het organiseren van bestaanszekerheid is een vraagstuk van de gehele samenleving.

De VNG dringt aan op acht concrete maatregelen:

 • Zorg voor een integrale aanpak: niet alleen via het klassieke armoedebeleid, maar ook bijvoorbeeld door te zorgen voor betaalbare energietransitie en voldoende betaalbare woningen.
 • Biedt inkomenszekerheid in een flexibele arbeidsmarkt. Met oog op de inkomenszekerheid van uitkeringsgerechtigenden is een snelle en juiste verrekening van inkomsten uit (deeltijd)werk van belang.
 • Vraag werkgevers en vakbonden advies over bestaanszekerheid voor mensen met lage en middeninkomens en pak de structurele oorzaken aan. Zo is het netto minimumloon onvoldoende meegestegen met de stijgende vaste lasten van huishoudens.
 • Toeslagen, voorzieningen, inkomensondersteuning: het hele doolhof gaat voorbij aan wat mensen aankunnen. Laten we het eenvoudiger maken!
 • Neem het incassobeleid van het Rijk onder de loep: socialer incassobeleid kan veel leed voorkomen.
 • Als Rijk en gemeenten teruggaan naar CBS, CPB en SCP voor het antwoord op de vraag: 'Hoe kunnen gemeenten werkende armen beter bereiken en wat kunnen zij vervolgens voor hen betekenen?'
 • Neem belemmeringen in privacy en gegevensuitwisseling weg: dit maakt outreachend werken makkelijker.
 • Goed werkgeverschap en coalities met grote werkgevers. Kleine oproepcontracten en banen die meer lijken op zzp-constructies vergroten het  risico dat huishoudens snel onder de armoedegrens terecht komen. We zien een rol weggelegd voor het Rijk in het vormen van een coalitie met de grootste werkgevers in de branches met lage lonen om hun werknemers te wijzen op regelingen. 

Ronde Tafel in Tweede Kamer

Het VNG-position paper is gisteren verzonden aan de Tweede Kamercommissie voor SZW, die op 7 maart een Ronde Tafelgesprek houdt over werkende armen. De VNG is uitgenodigd om hieraan deel te nemen, wethouder Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG-commissie PSI (Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie) voert namens de VNG het woord.

Meer informatie