Het is zorgwekkend hoe de inzet van de fondsen voor een duurzaam economisch herstel wordt voorbereid, in het bijzonder de wijze waarop gemeenten daarbuiten worden gehouden. Dat schrijft de VNG in het position paper 'Gemeenten: partners in economisch herstel en maatschappelijke transities'.

Er komen diverse fondsen beschikbaar voor duurzaam economisch herstel: het Groeifonds, de EU Recovery & Resilience Facility (RRF) en een nationaal herstelplan. We hebben het position paper (zie onderaan dit bericht) opgesteld en naar de Tweede Kamer verzonden met oog op 3 overleggen over het Nationaal Groeifonds en de RRF.

Betrek medeoverheden bij RRF

Decentrale overheden zouden als autonome medeoverheden direct bij de uitwerking van het RRF betrokken moeten worden. De gemeenten staan als partners klaar om samen met de regering en de  Kamer een sterk en stevig herstelplan op te stellen. Om tot een optimale inzet van het geld te komen is het belangrijk dat decentrale overheden goed in de voorbereiding worden betrokken. Consulteren is mooi, coproductie is beter. We vragen de de Kamer overigens om nu al een start te maken met het opstellen van de RRF.

Aandacht voor afstemming

Bij het Groeifonds, de RRF en het nationaal herstelplan gaat het om grote en meerjarige investeringen. Integraliteit is een basisvoorwaarde voor succes. Het is van groot belang om bij de uitwerking van de plannen aandacht te besteden aan de afstemming tussen het Groeifonds, de RRP en het herstelplan.

Randvoorwaarden Klimaatakkoord

Economisch herstel hangt samen met de energietransitie, met wonen en mobiliteit, en met digitalisering. Eind 2018 heeft de VNG 3 randvoorwaarden gesteld waaraan het Klimaatakkoord moet voldoen: de opgave moet haalbaar/betaalbaar zijn voor de samenleving, gemeenten hebben de juiste bevoegdheden nodig en gemeenten moeten worden tegemoetgekomen in de uitvoeringslasten. Geen van deze eisen is nog ingevuld, terwijl het belang dat dit wordt geregeld groot is nu gemeenten vanaf 2022 meer richting uitvoering gaan.

Wonen en mobiliteit

Het is belangrijk om de huidige en nog te bouwen woningen duurzaam en veilig bereikbaar te houden. Het is een randvoorwaarde voor zowel wonen als ook werken en een florerende regionale economie, en het draagt ook bij aan een gezonde leefomgeving. Daarom sluiten wij ons aan bij het pleidooi van Timmermans om de RRF-gelden ook voor fietsinvesteringen te gebruiken.

Digitale transformatie

Het is ook noodzakelijk om te investeren in de digitale transformatie. De 'Digital Decade' van de Europese Commissie (inclusief een pakket aan digitale wetgeving) geeft de kaders en resultaten weer die Nederland in 2030 moet bereiken.

Meer informatie

Ten aanzien van het RRF, de energietransitie en de digitale transformatie heeft de VNG ook nog een aantal vragen in het position paper delen met de Kamerleden. Hieronder het VNG-position paper zoals verzonden naar de Tweede Kamer.

Met het opengaan van de maatschappij komt de focus steeds meer te liggen op duurzaam economisch herstel en het investeren in groene en digitale transities om sterker en toekomstgerichter uit de crisis te komen. De VNG, het IPO en de UvW hebben daar hun aanbod aan het nieuwe kabinet op geformuleerd: